Nye registreringer

 • Utleieboliger med tilvisingsavtale: Hvilken betydning har boligene for livskvaliteten til familier med lav inntekt? 

  Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Denizou, Karine; Glomdal, Sigrid; Johnsen, Svein Åge Kjøs (SINTEF Fag;104, Research report, 2023)
  Bakgrunn "Alle trenger et trygt hjem" heter den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). Her legges det vekt på boligen som en grunnstein for sosialt liv og tilhørighet ...
 • Kriterer for sirkulære bygg. Kartlegging av bransjestandard 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
  Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
 • Klimagassbelastning for VVS-installasjoner - Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og en barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVS 

  Winsvold, Jonas Rydtun; Liaøy, Anders Reinertsen; Steneng, Christian; Bergsdal, Håvard; Petersen, Arrnkell Jonas (ZEN Report;52, Research report, 2023)
  Bygg regnes for å være en «klimakjempe» globalt og nasjonalt, og tekniske systemer utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene. Det er i dag ikke vanlig praksis å inkludere tekniske systemer i klimagassberegninger for ...
 • Flexbuild final report. The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system 

  Sartori, Igor; Alonso Pedrero, Raquel; Bagle, Marius Eide; Haaskjold, Kristina; Seljom, Pernille; Rosenberg, Eva; Schäffer, Linn Emelie; Crespo del Granado, Pedro Andres; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Fag;103, Research report, 2023)
  The Flexbuild project aimed to understand how end-use flexibility could impact the future energy system in Norway. This initiative brought together industrial partners, public organizations, universities, and research ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

  Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)
 • YDALIR. Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer i en ZEN-pilot 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Manrique Delgado, Benjamin; Meland, Solveig; Karlsson, Hampus; Rokseth, Lillian Sve; Homaei, Shabnam (ZEN Report;51, Research report, 2023)
  Testing av alle ZEN nøkkelindikatorer på Ydalir. Denne rapporten tester ut alle ZEN nøkkelindikatorene i ZEN-pilotområdet Ydalir. Resultatene skal brukes i videreutvikling og verifisering av ZEN-definisjonen og vil gi ...
 • Overvannshåndtering med fordrøyende tak 

  Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Maurin, Noëlie; Abdalla, Elhadi Mohsen Hassan; Raspati, Gema Sakti (Klima 2050 Report;47, Research report, 2023)
  Fordrøyende tak har vært et sentralt forskningstema i Klima 2050 der testfeltet Høvringen utenfor Trondheim har spilt en særlig viktig og samlende rolle. Hensikten med denne rapporten er å gi en kort oversikt over de ulike ...
 • Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter 

  Geving, Stig; Sletnes, Malin; Gullbrekken, Lars; Frank, Susanne Gabriele Martha; Rüther, Petra (SINTEF Fag;102, Research report, 2023)
  Forord.Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kunnskapsprosjektet TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes (2019–2023). Rapporten er et resultat av omfattende forskningsarbeid ...
 • Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken I bygningsmassen? 

  Sandberg, Nina Holck; Dokka, Tor Helge; Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Manrique Delgado, Benjamin; Lassen, Niels (ZEN Report;50, Research report, 2023)
  I Energikommisjonens rapport "Mer av alt – raskere" beskrives et økt behov for fornybar energi til elektrifisering av transport og ny industri for å nå klimamålene, og et ambisiøst mål om energi-effektivisering i byggsektoren ...
 • Final Report. Klima 2050 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;46, Research report, 2023)
  When Klima 2050 started out in 2015 it was the largest initiative launched in Norway to look into climate adaptation of buildings and infrastructure in order to reduce societal risk related to enhanced precipitation and ...
 • Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer 

  Hauge, Åshild Lappegard; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Plesser, Thale Sofie Wester (SINTEF Fag;101, Research report, 2023)
  Bakgrunn: Målet for denne forskningsstudien er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette. Vi har spurt om hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledning for ...
 • Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

  Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
  Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
 • Metode for klimagassberegninger av bygg - ZEN-case for test og sammenligning av NS 3720 og FutureBuilt Zero 

  Resch, Eirik; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo; Selvig, Eivind; Sandberg, Henriette; Stoknes, Stein; Brattebø, Helge (ZEN Report;49, Research report, 2023)
  For å kunne kvantifisere utviklingen av et nullutslippsområde er klimagassutslipp fra materialer og energibruk i drift viktige indikatorer. Det er utviklet en standard for metode for klimagassberegninger for bygninger – ...
 • Energy efficiency and district heating to reduce future power shortage. Potential scenarios for Norwegian building mass towards 2050 

  Kauko, Hanne Laura Pauliina; Manrique Delgado, Benjamin; Sartori, Igor; Backe, Stian (ZEN Report;47, Research report, 2023)
  Energy efficiency, district heating and heat pumps for reduced power consumption The Norwegian power system is facing enormous challenges in the transition to a fossil-free society. The on-going electrification of transport ...
 • Partnerskapets innovasjoner 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;41, Research report, 2023)
 • Spesialister i klimatilpasning 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;42, Research report, 2023)
 • Verktøy og veiledere for klimatilpasning 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 report;43, Research report, 2023)
 • Pilotprosjekter 

  Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;44, Research report, 2023)
 • Rammeverk for klimatilpassing av bygningar 

  Kvande, Tore; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Sivertsen, Edvard; Gaarder, Jørn Emil; Elvebakk, Kristin (Klima 2050 Report;40, Research report, 2023)
  Forord. Denne rapporten presenterer eit rammeverk for klimatilpassing av bygningar. Rammeverket er meint å framheve myndigheitskrava til klimatilpassing, å vise til verktøy som kan vere til nytte for å verifisere at valte ...
 • En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Vandervaeren, Camille; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti (SINTEF Notat;48, Research report, 2023)
  Forord Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass ...

Vis flere