ISSN 1894-2466

Recent Submissions

 • Helse- og miljøskadelige stoffer i resirkulert plast. En kartlegging 

  Aas, Camilla Bakken (SINTEF Notat;51, Research report, 2024)
  Mange aktører i byggeindustrien ønsker å benytte mer resirkulerte plastmaterialer ved produksjon av nye byggevarer, for å redusere klimagassutslipp og bruken av fossil plast (Futurebuilt, 2020; Blakstad, 2022). For å få ...
 • Slake, luftede tretak med isolerte takflater og innvendig nedløp 

  Geving, Stig (SINTEF Notat;50, Research report, 2024)
  Dette notatet beskriver oppbygning av luftede tretak med takvinkel på 10° eller lavere, med vanntett taktekning, isolerte takflater og innvendig nedløp. Slake, luftede tretak med innvendig nedløp er prinsipielt svært likt ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Nord-Norge. Kartlegging av barrierer og suksesskriterier 

  Høyli, Randulf; Homaei, Shabnam; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (SINTEF Notat;49, Research report, 2023)
 • En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Vandervaeren, Camille; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti (SINTEF Notat;48, Research report, 2023)
  Forord Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass ...
 • Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer 

  Moschetti, Roberta; Risholt, Birgit Dagrun; Skogstad, Hans Boye; Time, Berit (SINTEF Notat;47, Research report, 2022)
  Forord. Byggenæringen kaster i dag mye materialer som kan brukes på nytt. Dette notatet er et resultat av en innledende studie hvor muligheter og utfordringer for ombruk av vinduer ble undersøkt. Vi har også utarbeidet et ...
 • Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 

  Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; González, Pablo; Magerøy, Kristoffer (SINTEF Notat;46, Research report, 2022)
  Forord. Dette notatet er første versjon til et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass og presenterer resultater fra forskningsprosjektet ConZerW (Construction Site Zero Waste). Målet med notatet er å tydelig ...
 • Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen 

  Fufa, Selamawit Mamo; Vandervaeren, Camille; Fjellheim, Kristin (SINTEF Notat;45, Research report, 2022)
  SINTEF har gjennomført en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoverings-prosjektet i Storgata nord i Tromsø. Det omfatter en kartlegging av mulige tiltak som bidrar til klimagassutslippsreduksjon i ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Research report, 2022)
  Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...
 • Dimensjoner og svingdiameter for nye personbiler solgt i 2020 og 2021 Underlag for revisjon av Byggforskserien 312.130 

  Kirkhus, Anders (SINTEF Notat;43, Research report, 2022)
  Forord. Dette notatet viser resultatet av en rekke statistikker for og målinger av dimensjoner på nye biler solgt i 2020 og 2021. Hensikten er å etablere et faktagrunnlag for revisjon av Byggforsk-serien 312.130 ...
 • Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus 

  Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore (SINTEF Notat;42, Research report, 2022)
  Om risikoverktøyet. Risikoverktøyet kan brukes til å vurdere risiko for fuktproblemer ved implementering av ulike løsninger for oppgradering av boliger. Verktøyet er overordnet, men gir opplysninger om hvor man kan finne ...
 • Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover 

  Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve (SINTEF Notat;41, Research report, 2021)
  Dette notatet presenterer en kartlegging av insentiver for klimatilpasning og energieffektivi-sering for boliger, og insentivordninger for klimatilpasning for andre markedssegmenter for å drøfte grad av overføringsverdi ...
 • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

  Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research report, 2021)
  Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
 • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

  Klinski, Michae1; Fredriksen, Eyvind; Sørensen, Åse Lekang; Svensson, Anna (SINTEF Notat;23, Research report, 2017)
  SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig ...
 • EE Settlement – Norwegian Model Description. Theoretical background, methodology, reference values, and data sources 

  Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Iratxe, Landa-Mata (SINTEF Notat;38, Research report, 2021)
  Decisions regarding urban density and form present an ongoing challenge to European municipalities. The project EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns specifically addresses ...
 • EE Settlement – Norwegian case studies 

  Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;39, Research report, 2021)
  The vision of the project EE settlement – Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns is to provide a decision support tool and a guideline which enable municipal planners and other stakeholders to ...
 • Transport av betong i kaldt klima. Forstudie. Kartlegging av temperaturutvikling i betong på vei fra blandeverk til byggeplass 

  Langås, Isak Strøm (SINTEF Notat;37, Research report, 2021)
  I denne forstudien har vi utført praktiske målinger på transport av fersk betong i kaldt klima. Vi har fokusert på transport med trommelbil, helikoptertobbe og betongpumpe. Målingene er analysert og vurdert ved bruk av ...
 • Beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg 

  Homb, Anders (SINTEF Notat;35, Research report, 2020)
  Formålet med dette notatet er å sammenstille beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg. Arbeidet er gjennomført i tilknytning til revisjon av anvisning 552.306 i Byggforskserien om støy fra ventilasjonsanlegg ...
 • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;34, Research report, 2020)
  Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...
 • Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen. Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains 

  Bekele, Yared Worku; Sinitsyn, Anatoly (SINTEF Notat;36, Research report, 2020)
  The effect of climate change on existing infrastructure in Longyearbyen, Svalbard is investigated in this study. Climate data recordings show that, over the past couple of years, record-breaking temperature and precipitations ...
 • ZEB Laboratory - Research Possibilities 

  Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;33, Research report, 2019)
  The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...

View more