ISSN 1894-2466

Recent Submissions

 • ZEB Laboratory - Research Possibilities 

  Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;33, Research report, 2019)
  The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...
 • Nye kriterier for Husbankens grunnlån. Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger 

  Denizou, Karine; Venås, Christoffer; Christophersen, Jon; Klinski, Michael (SINTEF Fag;60, Research report, 2019)
  I denne rapporten undersøker vi merkvalitetene knyttet til Husbankens grunnlån og vurderer merkostnader og markedets betalingsvilje for disse kvalitetene. Bakgrunnen er at Kommunal og moderniseringsdepartementet vurderer ...
 • Dagslys i rehabiliterte boliger 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
  Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
 • Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling Identifisering av behov – workshop og intervjuer 

  Venås, Christoffer; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;32, Research report, 2018)
  Formålet med dette notatet er å oppsummere funnene fra det grunnleggende arbeidet i deloppgave 1.2. Den første store oppgaven var å gjennomføre en workshop med alle prosjektpartnerne og med en bredt sammensatt gruppe ...
 • Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus 

  Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;30, Research report, 2018)
 • GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage 

  Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;29, Research report, 2018)
  This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt". The greenhouse gas emissions (GHG emissions) of ...
 • 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees 

  Thomsen, Judith; Woods, Ruth; Lolli, Nicola (SINTEF Notat;31, Research report, 2018)
  Prosjektet "1, 2, 3! Boliger" har studert hvordan en bolig oppleves fra flyktningenes perspektiv. Flyktninger som bosettes i kommuner, får tildelt en bolig ved hjelp av kommunen. Kommunene har et ansvar for å stille med ...
 • State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY 

  Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo; Rønneseth, Øystein; Georges, Laurent (SINTEF Notat;, Research report, 2018)
  Task 1 – this report – is to give an overview on NZEB on the national level of the participating countries. In more detail, the political framework in terms of NZEB (e.g. building codes, legislation, definition(s) of NZEB), ...
 • Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker 

  Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian (SINTEF Notat;, Research report, 2018)
  Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, ...
 • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

  Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
  Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
 • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

  Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
  Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
 • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

  Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (Sintef Notat;24, Research report, 2017)
  Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
 • BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere 

  Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith (SINTEF Notat;21, Research report, 2017)
  Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt. Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens ...
 • Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg 

  Kjølle, Kari Hovin; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene (SINTEF Notat;18, Research report, 2016)
  Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene? Rapporten sammenfatter tidligere casestudier ...
 • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

  Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
  Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
 • Robuste boliger i Melhus kommune 

  Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan (SINTEF Notat;20, Research report, 2016)
  Denne rapporten sammenfatter erfaringene fra "Robuste boliger i Melhus kommune", et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken. Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, ...
 • Revitaliserende oppgradering av boliger. En eksempelsamling 

  Wågø, Solvår Irene; Haase, Matthias; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;17, Research report, 2016)
  SINTEF vil inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.
 • Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica (SINTEF Notat;5, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
 • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

  Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for ...
 • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

  Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
  Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...

View more