ISSN 1894-2466

Recent Submissions

 • Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen 

  Fufa, Selamawit Mamo; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fjellheim, Kristin (SINTEF Notat;45, Memo, 2022)
  SINTEF har gjennomført en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoverings-prosjektet i Storgata nord i Tromsø. Det omfatter en kartlegging av mulige tiltak som bidrar til klimagassutslippsreduksjon i ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Notat, 2022)
  Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...
 • Dimensjoner og svingdiameter for nye personbiler solgt i 2020 og 2021 Underlag for revisjon av Byggforskserien 312.130 

  Kirkhus, Anders (SINTEF Notat;43, Research report, 2022)
  Forord. Dette notatet viser resultatet av en rekke statistikker for og målinger av dimensjoner på nye biler solgt i 2020 og 2021. Hensikten er å etablere et faktagrunnlag for revisjon av Byggforsk-serien 312.130 ...
 • Risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus 

  Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Kvande, Tore (SINTEF Notat;42, Research report, 2022)
  Om risikoverktøyet. Risikoverktøyet kan brukes til å vurdere risiko for fuktproblemer ved implementering av ulike løsninger for oppgradering av boliger. Verktøyet er overordnet, men gir opplysninger om hvor man kan finne ...
 • Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover 

  Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve (SINTEF Notat;41, Research report, 2021)
  Dette notatet presenterer en kartlegging av insentiver for klimatilpasning og energieffektivi-sering for boliger, og insentivordninger for klimatilpasning for andre markedssegmenter for å drøfte grad av overføringsverdi ...
 • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

  Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research notat, 2021)
  Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
 • Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker 

  Klinski, Michael; Fredriksen, Eyvind; Sørensen, Åse Lekang; Svensson, Anna (SINTEF Notat;23, Research notat, 2017)
  SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig ...
 • EE Settlement – Norwegian Model Description. Theoretical background, methodology, reference values, and data sources 

  Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Iratxe, Landa-Mata (SINTEF Notat;38, Research notat, 2021)
  Decisions regarding urban density and form present an ongoing challenge to European municipalities. The project EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns specifically addresses ...
 • EE Settlement – Norwegian case studies 

  Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;39, Research notat, 2021)
  The vision of the project EE settlement – Embodied energy, costs and traffic in different settlement patterns is to provide a decision support tool and a guideline which enable municipal planners and other stakeholders to ...
 • Transport av betong i kaldt klima. Forstudie. Kartlegging av temperaturutvikling i betong på vei fra blandeverk til byggeplass 

  Langås, Isak Strøm (SINTEF Notat;37, Research notat, 2021)
  I denne forstudien har vi utført praktiske målinger på transport av fersk betong i kaldt klima. Vi har fokusert på transport med trommelbil, helikoptertobbe og betongpumpe. Målingene er analysert og vurdert ved bruk av ...
 • Beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg 

  Homb, Anders (SINTEF Notat;35, Research notat, 2020)
  Formålet med dette notatet er å sammenstille beregningsunderlag for støy fra ventilasjonsanlegg. Arbeidet er gjennomført i tilknytning til revisjon av anvisning 552.306 i Byggforskserien om støy fra ventilasjonsanlegg ...
 • Delingsøkonomi i byggeprosessen. Definisjoner, tiltak og eksempler 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;34, Research notat, 2020)
  Dette forprosjektet har fokus på delingsøkonomi og er basert på et ideverksted som ble arrangert av Prosjekt Norge. Forprosjektet redegjør for relevante definisjoner innen delingsøkonomiske forretningsmodeller, og peker ...
 • Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen. Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains 

  Bekele, Yared Worku; Sinitsyn, Anatoly (SINTEF Notat;36, Research notat, 2020)
  The effect of climate change on existing infrastructure in Longyearbyen, Svalbard is investigated in this study. Climate data recordings show that, over the past couple of years, record-breaking temperature and precipitations ...
 • ZEB Laboratory - Research Possibilities 

  Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild (SINTEF Notat;33, Research notat, 2019)
  The ZEB Laboratory is an experimental facility located in NTNU Gløshaugen campus in Trondheim. The building is designed as 4 storeys high and 1800 m2 area office space and should achieve the ZEB-COM ambition level over 60 ...
 • Nye kriterier for Husbankens grunnlån. Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger 

  Denizou, Karine; Venås, Christoffer; Christophersen, Jon; Klinski, Michael (SINTEF Fag;60, Research notat, 2019)
  I denne rapporten undersøker vi merkvalitetene knyttet til Husbankens grunnlån og vurderer merkostnader og markedets betalingsvilje for disse kvalitetene. Bakgrunnen er at Kommunal og moderniseringsdepartementet vurderer ...
 • Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling Identifisering av behov – workshop og intervjuer 

  Venås, Christoffer; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;32, Research notat, 2018)
  Formålet med dette notatet er å oppsummere funnene fra det grunnleggende arbeidet i deloppgave 1.2. Den første store oppgaven var å gjennomføre en workshop med alle prosjektpartnerne og med en bredt sammensatt gruppe ...
 • Dagslys i rehabiliterte boliger 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;25, Research notat, 2017)
  Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
 • Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus 

  Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;30, Research notat, 2018)
 • GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage 

  Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;29, Research notat, 2018)
  This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt". The greenhouse gas emissions (GHG emissions) of ...
 • 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees 

  Thomsen, Judith; Woods, Ruth; Lolli, Nicola (SINTEF Notat;31, Research notat, 2018)
  Prosjektet "1, 2, 3! Boliger" har studert hvordan en bolig oppleves fra flyktningenes perspektiv. Flyktninger som bosettes i kommuner, får tildelt en bolig ved hjelp av kommunen. Kommunene har et ansvar for å stille med ...

View more