Nye registreringer

 • Sirkulær masseforvaltning. Materialstrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen 

  Rise, Torun; Simoni, Mark Uwe; Margreth, Annina; Hausmann, Fredrik; Gjerde, Tanja Marie; Håkonsen, Jo Gunnar; Rudberg, Espen (SINTEF Fag;94, Research report, 2022)
  Prosjektet "Sirkulær masseforvaltning" skal utvikle nye tjenester for å effektivisere bruk, ombruk og gjenvinning samt lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette omfatter både ...
 • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
  Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
 • Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Andenæs, Erlend; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;37, Research report, 2022)
  Kompakte tak er tak som består av ett eller flere materiallag som ligger i en tett sandwich-konstruksjon uten luftsjikt. I omvendte kompakte tak er det vanntette sjiktet (takmembranen) plassert under isolasjonssjiktet. ...
 • Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Rapport fra forskningsprosjektet Bopilot 

  Støa, Eli; Høyland, Karin; Narvestad, Randi; Denizou, Karine; Larsen, Tina; Vollan, Vidar; Gjessen, Trine; Molden, Maria; Blanc, Celine (SINTEF Fag;93, Research report, 2022)
  Dagens boligsektor styres av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om boligløsninger som støtter sosialt inkluderende nabolag og et hverdagsliv som gir redusert ...
 • Lydforhold og akustiske parametre i undervisningsrom. Kunnskapsgrunnlag 

  Homb, Anders (SINTEF Fag;92, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Hovedformålet er å sammenstille kunnskapsgrunnlaget og å evaluere relevante metoder for å planlegge gode ...
 • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

  Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
  Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
 • Snølaster i Norge 1961–2020 

  Tajet, Helga Therese Tilley; Grinde, Lars (Klima 2050 Report;36, Research report, 2022)
  Vinteren i Norge kan by på mye snø. For bygninger og hus som er utsatt for snø er det viktig å vite tyngden til snøen, for dimensjonering av bygningene. I denne rapporten er det studert snølaster i Norge historisk for ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • A monitored unsaturated slope in Norway: Eidsvoll case study 

  Piciullo, Luca; Capobianco, Vittoria; Heyerdahl, Håkon (Klima 2050 Report;35, Research report, 2022)
  In steep unsaturated slopes, the unsaturated region has a crucial role in maintaining the slope stability. In this work, the hydrological behaviour of a natural unsaturated slope located adjacent to a railway track in ...
 • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

  Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
  Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
 • Klimatilpasning av infrastruktur – Betydningen av bærekraftssertifisering med fokus på CEEQUAL 

  Knoth, Katrin; Sandberg, Eli (Klima 2050 Report;33, Research report, 2022)
  Denne rapporten gir en oversikt over hvorvidt og hvordan bærekrafts-sertifiseringssystemer som CEEQUAL, EU-taksonomien og ISO-standarder for klimatilpasning kan bidra til å gjøre norsk infrastruktur motstandsdyktig i et ...
 • Storgata nord-prosjektet i Tromsø. Klimatiltaksanalyse for anleggsfasen 

  Fufa, Selamawit Mamo; Vandervaeren, Camille; Fjellheim, Kristin (SINTEF Notat;45, Memo, 2022)
  SINTEF har gjennomført en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoverings-prosjektet i Storgata nord i Tromsø. Det omfatter en kartlegging av mulige tiltak som bidrar til klimagassutslippsreduksjon i ...
 • Varsling av jordskredfare i Norge. Anbefalte oppgaver for lokale aktører innenfor jordskredvarslingen 

  Devoli, Graziella; Eidsvig, Unni; Colleuille, Herve (Klima 2050 Report;32, Research report, 2022)
  Jordskred og flomskred er en hyppig skredtype i Norge, som utløses av regn og/eller snø-smelting. Basert på klimaprognoser kan vi i Norge forvente klimaendringer som bl.a. økning i årsnedbør, kraftigere og hyppigere episoder ...
 • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
  This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
 • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
  Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
 • Research on industry-spatial relationship of existing industrial zones in Beijiao, Shunde based on comparison of data Point of Interest 

  Hanxiao, Xie; Yalong, Mao (SINTEF Proceedings;9, Chapter; Peer reviewed; Conference object, 2021)
  Spatial distribution characteristics of existing industrial zones in cities are important to research on their functional upgrading, optimization and transformation. So is the correlation with surrounding functional ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Veikart 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Notat;44, Notat, 2022)
  Den norske bygg- og anleggsnæringen står for ca. 1,2 % av landets totale klimagassutslipp. Det tilsvarer om lag 660 000 tCO2e og kommer i hovedsak fra fossilt brensel i anleggsfasen. Rundt 5 % av disse utslippene stammer ...
 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...

Vis flere