ISSN 1894-1583

Recent Submissions

 • Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement 

  Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;76, Research report, 2021)
  Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter ...
 • Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer 

  Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
  I denne rapporten har vi samlet og systematisert erfaringer med “småhus” som boligtilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser eller kombinasjonslidelser). Målsettingen har vært å finne og dele ...
 • Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? 

  Denizou, Karine; Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Hauge, Åshild Lappegard; Stamsø, Mary Ann (SINTEF Fag;74, Research report, 2021)
  Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i “Eie først”-prosjektet, i Kongsvinger, også kalt “Barna først”. “Eie først” er en innovativ modell for kjøp av bolig hvor vanskeligstilte familier får tilbud om startlån selv om de ...
 • SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg 

  Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Bottolfsen, Hanne Liland; Solberg, Håkon Rikoll; Schild, Peter G. (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
  Behovsstyrt ventilasjon er en forutsetning for bygg med lavt energibehov, og i Norge ligger vi langt framme når det gjelder forskning og praktisk implementering på området. En av de største utfordringene knyttet til ...
 • Sikre glassrekkverk 

  Aasheim, Jan-Fredrik; Kron, Magnus (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Denne rapporten er resultatet av et partnerfinansiert forskningsprosjekt utført av SINTEF i perioden høst 2019 til høst 2020. Rapporten handler om glassrekkverk, med spesielt søkelys på krav, prosjektering, ansvarsforhold ...
 • Development of coastal infrastructure in cold climate. Summary Guideline. SFI SAMCoT report 

  Sinitsyn, Anatoly; Depina, Ivan; Bekele, Yared Worku; Christensen, Stein Olav; van Oosterhout, Dirk (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Foreword. This report is a Summary Guideline for development of coastal infrastructure in cold climate and is prepared within the SFI Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). The Summary Guideline follows ...
 • Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Sluttrapport 

  Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Opprettelsen av pilotprosjektet "Nytt institusjonstilbud" har sin bakgrunn i et ønske om å bedre den psykiske helsehjelpen til barn og unge i barnevernet. Det er godt dokumentert at barn og unge i barnevernet har høy ...
 • Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung 

  Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Studien er basert på intervjuer med ansatte i norske kommuner og i embetsverket, befaringer ved utvalgte bygninger/områder og intervjuer med beboere og prosjektledere. Mot slutten av utredningen ble det gjennomført en ...
 • Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Thomassen, Romeo; Sellier, Dominique; Schei, Odd Olaf; Suul, Jon Are Wold (SINTEF Notat;, Research report, 2020)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere prototyper for to utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskiner tilpasset bruk på byggeplasser. Hensikten med prosjektet er å utvikle maskinene fra et ...
 • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
 • Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder 

  Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid (SINTEF Fag;62, Research report, 2019)
  Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere med geologiske og materialtekniske forundersøkelser i infrastrukturprosjekter. Formålet er å legge til rette for mer høyverdig bruk av overskuddsmasser fra store ...
 • Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer 

  Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn (SINTEF Fag;63, Research report, 2020)
  Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Metode. Undersøkelsen hviler ...
 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving 

  Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik; Krog, Bjørn-Roar (SINTEF Fag;55, Research report, 2019)
  Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at innvendige vanninstallasjoner skal være lett utskiftbare samt at en lekkasje enkelt skal kunne oppdages og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. ...
 • Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+ 

  Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde (SINTEF Fag;59, Research report, 2019)
  Denne rapporten formidler resultater fra en tverrfaglig evaluering av bo- og tjenestetilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Tilbudet er ett av flere bo- og aktivitetstilbud som er godkjent som Omsorg+ i Oslo kommune. Modellen ...
 • Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste løsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. Med dette ...
 • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

  Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
  Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns – Travel behaviour, housing and location preferences 

  Mata, Iratxe Landa; Engebretsen, Øystein; Barlindhaug, Rolf (SINTEF Fag;56, Research report, 2018)
  The objective of this report is to provide a state-of-the-art review on relevant existing studies that could be used as a background for tool development and guidelines in the EE settlement project. The report investigates ...
 • Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte 

  Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Fag;53, Research report, 2018)
  Prosjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting ...

View more