ISSN 1894-1583

Recent Submissions

 • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
 • Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder 

  Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid (SINTEF Fag;62, Research report, 2019)
  Denne veilederen er utarbeidet for å hjelpe planleggere med geologiske og materialtekniske forundersøkelser i infrastrukturprosjekter. Formålet er å legge til rette for mer høyverdig bruk av overskuddsmasser fra store ...
 • Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer 

  Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn (SINTEF Fag;63, Research report, 2020)
  Denne rapporten sammenfatter en casestudie av tre uteanlegg i Oslo kommune. Målet har vært å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Metode. Undersøkelsen hviler ...
 • Miljøvurdering ved oppgradering av verneverdig bebyggelse 

  Flyen, Cecilie; Flyen, Anne Cathrine; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Denne rapporten er et resultat av at SINTEF Byggforsk og NIKU ble tildelt midler fra Riksantikvarens FoU-midler til å gjennomføre prosjektet MIL-ORG – Miljøvennlig Oppgradering og Rehabilitering av Gamle og verneverdige ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Utskiftbarhet av rør-i-rør-systemer. Resultater og råd basert på laboratorieprøving 

  Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik; Krog, Bjørn-Roar (SINTEF Fag;55, Research report, 2019)
  Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at innvendige vanninstallasjoner skal være lett utskiftbare samt at en lekkasje enkelt skal kunne oppdages og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. ...
 • Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+ 

  Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde (SINTEF Fag;59, Research report, 2019)
  Denne rapporten formidler resultater fra en tverrfaglig evaluering av bo- og tjenestetilbudet Kampen Omsorg+ i Oslo. Tilbudet er ett av flere bo- og aktivitetstilbud som er godkjent som Omsorg+ i Oslo kommune. Modellen ...
 • Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste løsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. Med dette ...
 • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

  Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
  Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns – Travel behaviour, housing and location preferences 

  Mata, Iratxe Landa; Engebretsen, Øystein; Barlindhaug, Rolf (SINTEF Fag;56, Research report, 2018)
  The objective of this report is to provide a state-of-the-art review on relevant existing studies that could be used as a background for tool development and guidelines in the EE settlement project. The report investigates ...
 • Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte 

  Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Fag;53, Research report, 2018)
  Prosjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting ...
 • 30 tonns utslippsfri gravemaskin. Teknologistatus, kartlegging og erfaringer 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Suul, Jon Are Wold; Sundseth, Kyrre; Ødegård, Anders; Mellegård, Sofie Elisabet; Azrague, Kamal; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Ianssen, Christina (SINTEF Fag;52, Research report, 2018)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere en prototyp for en utslippsfri 30 tonns beltegravemaskin. Hensikten med prosjektet er å utvikle en slik maskin fra et konseptdesign til et kommersielt ...
 • Airflow Measurements for Air Handling Units 

  Rønneseth, Øystein; Liu, Peng; Alonso, Maria Justo (SINTEF Fag;51, Research report, 2018)
  Executive summary This technical report is intended as a preliminary study on airflow measurements as they are basic for the evaluation of the efficiency of air handling units (AHUs) in ventilation systems. The report ...
 • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
  Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...
 • Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin (SINTEF Fag;48, Research report, 2018)
  Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Denne undersøkelsen er en videreføring av En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov (Wågø ...
 • Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler 

  Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Fag;46, Research report, 2017)
 • Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender 

  Moum, Anita; Høilund-Kaupang, Halvard; Olsson, Nils; Bredeli, Martin (SINTEF Fag;45, Research report, 2017)
  Forord. Denne rapporten oppsummerer Fase 1 og 2 i en kartlegging av status og trender på feltet "industrialisert byggeprosess". Innholdet er utredet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. ...
 • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

  Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
  Omfang Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
 • Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering 

  Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Denizou, Karine (SINTEF Fag;44, Research report, 2017)
  Mål. Målet for prosjektet var å evaluere energirådgivningstjenesten i Asker kommune og utvikle kunnskap om hvordan kommuner kan få boligeiere til å energieffektivisere og oppgradere gjennom utnytting av naboeffekten, det ...
 • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
  I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...

View more