ISSN 1894-1583

Recent Submissions

 • Flexbuild final report. The value of end-use flexibility in the future Norwegian energy system 

  Sartori, Igor; Alonso Pedrero, Raquel; Bagle, Marius Eide; Haaskjold, Kristina; Seljom, Pernille; Rosenberg, Eva; Schäffer, Linn Emelie; Crespo del Granado, Pedro Andres; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Fag;103, Research report, 2023)
  The Flexbuild project aimed to understand how end-use flexibility could impact the future energy system in Norway. This initiative brought together industrial partners, public organizations, universities, and research ...
 • Tetting av bygningskroppen ved bruk av teipprodukter 

  Geving, Stig; Sletnes, Malin; Gullbrekken, Lars; Frank, Susanne Gabriele Martha; Rüther, Petra (SINTEF Fag;102, Research report, 2023)
  Forord.Denne rapporten oppsummerer resultatene fra kunnskapsprosjektet TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes (2019–2023). Rapporten er et resultat av omfattende forskningsarbeid ...
 • Ombruk av byggevarer – innspill til statlige føringer 

  Hauge, Åshild Lappegard; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Plesser, Thale Sofie Wester (SINTEF Fag;101, Research report, 2023)
  Bakgrunn: Målet for denne forskningsstudien er å samle innspill til vilkår for ombruk av byggematerialer i Norge og de statlige føringene for dette. Vi har spurt om hvordan entrepriseformer, lovendringer, veiledning for ...
 • Fysisk skolemiljø og pedagogikk. En kunnskapsoversikt 

  Ulleberg, Hans Petter; van Verseveld, Marloes (SINTEF Fag;99, Research report, 2023)
  I norsk grunnopplæring har elevene rett til et fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Forskning viser at kvaliteten på det fysiske læringsmiljøet har stor betydning som ramme for å oppfylle sosiale og ...
 • Bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsinstallasjoner i bygninger. Kunnskapsgrunnlag og tilnærming 

  Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;95, Research report, 2022)
  Komponentene i en bygning har ulike levetider, og vedlikehold må planlegges ut fra dette. For bærekraftig bruk av naturressurser er det avgjørende at produkter og materialer benyttes så lenge som mulig, repareres, og i ...
 • Levetider for vann- og avløpsrør av plast i bygninger. Kartlegging av nedbrytningsfaktorer og testmetoder 

  Stråby, Karolina; Aas, Camilla Bakken; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;96, Research report, 2022)
  I et bærekraftsperspektiv er det viktig å benytte produkter og materialer så lenge som mulig, reparere dem og i større grad bruke dem på nytt eller gjenvinne dem. Levetiden kan forlenges ved å skifte komponenter med ...
 • Levetider for våtromsmembraner i bygninger. Kartlegging av nedbrytningsfaktorer og testmetoder for å estimere levetid 

  Aas, Camilla Bakken; Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;97, Research report, 2022)
  Våtromsmembraner kommer i flere varianter og forskjellige typer polymerer. Egenskapene til disse produktene avhenger blant annet av hvordan de er bygd opp. Siden de forskjellige mem-branene kom på markedet, har det foregått ...
 • Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

  Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
  Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
 • Sirkulær masseforvaltning. Materialstrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen 

  Rise, Torun; Simoni, Mark Uwe; Margreth, Annina; Hausmann, Fredrik; Gjerde, Tanja Marie; Håkonsen, Jo Gunnar; Rudberg, Espen (SINTEF Fag;94, Research report, 2022)
  Prosjektet "Sirkulær masseforvaltning" skal utvikle nye tjenester for å effektivisere bruk, ombruk og gjenvinning samt lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette omfatter både ...
 • Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Rapport fra forskningsprosjektet Bopilot 

  Støa, Eli; Høyland, Karin; Narvestad, Randi; Denizou, Karine; Larsen, Tina; Vollan, Vidar; Gjessen, Trine; Molden, Maria; Blanc, Celine (SINTEF Fag;93, Research report, 2022)
  Dagens boligsektor styres av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om boligløsninger som støtter sosialt inkluderende nabolag og et hverdagsliv som gir redusert ...
 • Lydforhold og akustiske parametre i undervisningsrom. Kunnskapsgrunnlag 

  Homb, Anders (SINTEF Fag;92, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om akustiske forhold i undervisningsrom. Hovedformålet er å sammenstille kunnskapsgrunnlaget og å evaluere relevante metoder for å planlegge gode ...
 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
 • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
  The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
 • Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? 

  Andersen, Kamilla Heimar; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein (SINTEF Fag;88, Research report, 2022)
  Europakommisjonens ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og "edge ...
 • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

  Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
  Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
 • A survey of the requirements for emission-free building and construction sites 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86 E, Research report, 2021)
  The City of Oslo’s Climate Agency has engaged SINTEF to carry out a survey of emissionfree building and construction sites for Oslo Municipality's projects. The principal themes are electricity supply, emission-free ...
 • Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86, Research report, 2022)
  Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ...
 • Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse 

  Wågø, Solvår Irene; Clauß, John; Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gullbrekken, Lars; Homb, Anders (SINTEF Fag;85, Research report, 2021)
  Målet for prosjektet "Skoler på vent" har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal ...

View more