Now showing items 1-20 of 688

  • Insurance loss data for improved climate change adaptation. Conditions for data sharing and utilization 

   Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Hauge, Åshild Lappegard (Klima 2050 Report;34, Research report, 2022)
   Climate change has led to an increased risk of damage to buildings and infrastructure. Norwegian municipalities have intensified their efforts to address climate change adaptation and the prevention of climate-related ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
  • Bedre mobilitet med selvkjørende buss på Sula. Forprosjekt 

   Lervåg, Lone-Eirin; Lillestøl, Per J; Suul, Jon Are Wold; Fagerholt, Randi Ann; Hjelkrem, Odd Andre; Olsen, Martin Fredrik; Dahl, Dahl (SINTEF rapport;2022:00321, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer resultater fra et forprosjekt i Frøya kommune, hvor formålet har vært å frembringe et nødvendig kunnskapsgrunnlag for realisering av et transporttilbud med selvkjørende buss for øysamfunnet på Sula. ...
  • Kriterier for signalregulerte gangfelt. Vurdering av kriterier i Håndbok N303 Trafikksignaler 

   Foss, Trond (SINTEF rapport;2021:00963, Research report, 2022)
   Rapporten dokumenterer en gjennomgang av flere lands retningslinjer for etablering av signalregulerte gangfelt, avstand mellom gangfelt og rundkjøring og retningslinjer for saksing av signalregulerte gangfelt. De ulike ...
  • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

   Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
   Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
  • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
   Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
  • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
   The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
  • Membrane filtration of coloured surface water. A Norwegian survey 

   Sivertsen, Edvard; Selseth, Ingrid; Thelin, Willy Røstum (SINTEF;2021:01076, Research report, 2021)
   Today around 160 small and medium-sized waterworks in Norway are using membranes for treatment of raw water with high content of natural organic material (NOM). Most of the membrane-based waterworks use nanofiltration (NF) ...
  • Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? 

   Andersen, Kamilla Heimar; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein (SINTEF Fag;88, Research report, 2022)
   Europakommisjonens ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og "edge ...
  • Klima 2050. Annual Report 2021 

   Time, Berit (Klima 2050 Report;31, Research report, 2022)
   Preface. During the summer of 2021 we were once again witness to dramatic climate-related events, this time linked to heavy rains and flooding in continental Europe. All this happened at about the same time as the IPCC ...
  • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

   Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
   Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
  • TEAPOT. Summarizing the main findings of work package 1 and work package 2 

   Arnesen, Petter; Brunes, Morten Taraldsten; Schiess, Samuel; Seter, Hanne; Södersten, Carl-Johan Hugo; Bjørge, Nina Møllerstuen; Skjæveland, Arnlaug (SINTEF rapport;2022:00170, Report, 2022)
   This project report is a collection of the work produced in work package 1 and work package 2 in the TEAPOT-project. The main objective of the TEAPOT project is to "Secure positioning for the future transport system under ...
  • Barn, oppmerksomhet og sykling. Evaluering av ny opplæringsmodell basert på det vitenskapelige konseptet Mind, Brain and Education (MBE) 

   Moe, Dagfinn; Roche-Cerasi, Isabelle; Skjermo, Jo; Wigum, Jan Petter (SINTEF rapport;2021:01452, Research report, 2021)
   Hovedmålet med prosjektet var å utvikle, prøve ut og evaluere en ny opplæringsmodell for trafikkopplæring på sykkel basert på det vitenskapelige konseptet Mind, Bra in and Education (MBE), som utnytter samspillet mellom ...
  • Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86, Research report, 2022)
   Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ...
  • Funksjonsbasert N200 – Krav til ubundne materialer i bære- og forsterkningslag 

   Lysbakken, Kai Rune; Rise, Torun; Hoff, Inge (SINTEF rapport; 2021:01012, Research report, 2021)
   Denne rapporten omhandler vurderinger knyttet til mulige funksjonskrav for ubundne materialer i bære- og forsterkningslag. SINTEF mener det er mest realistisk å stille funksjonskrav til vegbygging ved å stille krav til ...
  • Energy and Power: Essential Key Performance Indicators for Zero Emisson Neighbourhoods An Analysis Of 6 Pilot Areas 

   Lien, Synne Krekling; Andersen, Kamilla Heimar; Bottolfsen, Hanne Liland; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Clauß, John (ZEN Report;36, Research report, 2021)
   The development of the definition, assessment criteria and key performance indicators of Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), is an ongoing process that will last throughout the program period of FME ZEN. This work will ...
  • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

   Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
   I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
  • Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim 

   Riise, Elin Meinich; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Solli, Jøran; Time, Berit; Bø, Lars Arne (Klima 2050 Report;29, Research report, 2021)
   Hensikten med denne rapporten er å finne ut hvordan klimatilpasning er hensyntatt i et utvalg av planer fra Trondheim kommune og noen eksempler fra Oslo kommune. Metodisk er det sett på samlet 24 reguleringsplaner fra ...