Nye registreringer

 • ICT-Architecture applied on pilot building 

  Krogstie, John; Petersen, Sobah Abbas; Oksavik, Odne Andreas; Skeie, Kristian (ZEN Memo;55, Research report, 2024)
  This memo follows up earlier theoretical reports on a possible ICT architecture for a collection of zero emission neighbourhoods described in ZEN Report 34 – 2021 (ZEN Data Management and Monitoring – Requirements and ...
 • BREEAM Communities and ZEN Definition at a glance. A qualitative comparison and what we can learn 

  Vergerio, Giulia; Collins, Dave (ZEN Memo;56, Research report, 2024)
  Learning across BREEAM Communities and ZEN definition A significant effort in ZEN has been put into defining what to measure to define a neighbourhood as ‘zero emission’ through the identification of assessment criteria ...
 • BRAVENT – Veileder for brannteknisk prosjektering av ventilasjonsanlegg i skolebygg 

  Haukø, Anne-Marit; Olsø, Brynhild Garberg; Mysen, Mads; Ingebrigtsen, Sturla; Samuelsen, Per Henning; Tommy, Byenstuen; Dovran, Freddy; Knutsend, Peer Øyen; Hestetun, Johanne Kværner; Haug, Hugo; Kausland, Åge; Tvilde, Tor; Fjærestad, Janne Siren; Meraner, Christoph (SINTEF;2024:00588, Research report, 2024)
  Dette dokumentet er en veileder. Veilederen skal benyttes av rådgivende ingeniører i brannteknisk prosjektering av ventilasjonsanlegg i skolebygg. Det fokuseres på rømningssikkerhet og skadebegrensning ved små branner i ...
 • Utvikling av ulykkesmodeller for riks- og fylkesvegnettet i Norge (2016-2021) 

  Berget, Gunhild Elisabeth (SINTEF;2024:00497, Research report, 2024)
  Rapporten beskriver ulykkesmodeller basert på data for riks- og fylkesvegnettet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for perioden 2016-2021. Modellene beregner det normale antallet personskadeulykker, lettere skadde, hardt ...
 • Allokering av klimagassutslipp fra avfallsforbrenning med energigjenvinning i livsløpsanalyser 

  Næss, Jan Sandstad; Mattson, Kim Rainer; Giroux, Baptiste; Rustad, Ida; Brattebø, Helge; Hertwich, Edgar G. (Zen Report;61, Research report, 2024)
  Avfall som ved endt livsløp brukes til å produsere energi til bruk i et nytt livsløp, skaper et allokeringsproblem i livsløpsanalyser (LCA) der miljøpåvirkninger enten må allokeres til avfalls-behandling, energiproduksjon ...
 • Byform i et ZEN-perspektiv. En sammenfatning av arbeid med GIS-baserte metoder for analyser og visualisering 

  Manum, Bendik; Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian Sve; Schön, Peter; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus (ZEN Report;60, Research report, 2024)
  Denne rapporten sammenfatter ZEN-forskningen på byform og tilgjengelighet, et arbeid med vekt på GIS-baserte metoder for analyser og visualisering. Med klimagassutslipp som ramme og nabolag og bydeler som skala, har målet ...
 • Kunnskapsgrunnlag for nasjonal RVU 2025-2031 - utvalgsgrunnlag og datainnsamlingsmetoder 

  Svaboe, Gunnhild Beate Antonsen; Meland, Solveig; Tørset, Trude (;N-02/24, Research report, 2024)
  I forbindelse med den pågående anskaffelsesprosessen av RVU 2025 2031, har Statens vegvesen bestilt et notat fra SINTEF som skal brukes som kunnskapsgrunnlag på to tema. Temaene er I) bruk av webpanel vs. Folkeregisteret ...
 • Metodeutvikling for modellering av høyere fartsgrenser 

  Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Babri, Sahar; Straume, Anders; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli (SINTEF;2019:00982, Research report, 2020)
  Rapporten beskriver en utvidelse av gjeldende metodikk for estimering av kjørefart og utslipp i verktøy for modellering av transport (RTM) og nytte/kostnadsanalyser (EFFEKT). Bakgrunnen for prosjektet er et behov for å ...
 • Modellering av energisystemet på Mære. Mulige investeringer som kan øke selvforsyningsgraden av energi 

  Bugge, Mette; Brækken, August; Kauko, Hanne (ZEN Report;58, Research report, 2024)
  Mære landbruksskole ligger i Steinkjer kommune i Trøndelag og er eid av Trøndelag fylkeskommune. Det er en videregående skole som tilbyr utdanning innen naturbruk, og samtidig driftes et skolegårdsbruk. Mære landbruksskole ...
 • Merkostnader ved ZEN. En case studie av Nidarvollutbyggingen i Trondheim 

  Lien, Anne Brit Gunnarshaug; Vågbø, Pål Christian Broberg; Wigenstad, Tore; Jenssen, Bjørn; Backe, Stian (ZEN Report;59, Research report, 2024)
  Et nullutslippsområde, eller et Zero Emission Neighbourhood (ZEN), er et område med bygninger som i gjennomsnitt minimerer og kompenserer for alle klimagassutslipp fra bygging og drift. Bygningene er energieffektive og det ...
 • REBUS project (2020–2023). Final report 

  Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Plesser, Thale Sofie Wester; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Kallaos, James; Hauge, Åshild Lappegard; Brown, Marin Kristine; Sunde, Olav; Seilskjær, Erlend; Larsen, Bente Iren; Zimmermann, Regitze Kjær; Birgisdottir, Harpa; Andersson, Johanna (SINTEF Fag;106, Research report, 2024)
  REBUS project vision and objectives: The research project REBUS – REuse of Building materials – a USer perspective started in 2020 with a vision of developing a knowledge platform to enable the wider and more efficient ...
 • Helse- og miljøskadelige stoffer i resirkulert plast. En kartlegging 

  Aas, Camilla Bakken (SINTEF Notat;51, Research report, 2024)
  Mange aktører i byggeindustrien ønsker å benytte mer resirkulerte plastmaterialer ved produksjon av nye byggevarer, for å redusere klimagassutslipp og bruken av fossil plast (Futurebuilt, 2020; Blakstad, 2022). For å få ...
 • Slake, luftede tretak med isolerte takflater og innvendig nedløp 

  Geving, Stig (SINTEF Notat;50, Research report, 2024)
  Dette notatet beskriver oppbygning av luftede tretak med takvinkel på 10° eller lavere, med vanntett taktekning, isolerte takflater og innvendig nedløp. Slake, luftede tretak med innvendig nedløp er prinsipielt svært likt ...
 • Grønn vekst i distriktskommuner. Kvantitative indikatorer med vekt på energi 

  Meland, Solveig; Hung, Christine Roxanne (SINTEF;2023:00759, Research report, 2023)
 • Ålgårdbanen. Revitalisering av infrastruktur for automatisert kollektivtransport 

  Karlsson, Hampus; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lervåg, Lone-Eirin (SINTEF;2023:00396, Research report, 2023)
 • Geofence for fartsreduksjon på buss 

  Hansen, Lillian; Foss, Trond (SINTEF;2024:00074, Research report, 2024)
  Geofencing er et verktøy som innebærer å sette opp et digitalt gjerde, som med posisjoneringsteknologi kan brukes til trafikkregulering innenfor en gitt sone avgrenset på et digitalt kart. Slik kan geofencing brukes til ...
 • Utleieboliger med tilvisingsavtale: Hvilken betydning har boligene for livskvaliteten til familier med lav inntekt? 

  Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Denizou, Karine; Glomdal, Sigrid; Johnsen, Svein Åge Kjøs (SINTEF Fag;104, Research report, 2023)
  Bakgrunn "Alle trenger et trygt hjem" heter den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020). Her legges det vekt på boligen som en grunnstein for sosialt liv og tilhørighet ...
 • Kartlegging av sirkularitett i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Rasmussen, Freja Nygaard; Homaei, Shabnam; Fjellheim, Kristin (ZEN Report;53, Research report, 2023)
  Kriterier for sirkulære bygg - Kartlegging av bransjestandard Det er behov for videre metodeutvikling av sirkularitet i norske bygninger, inkludert målenheter, definisjoner, systemgrenser og kartlegging av bransjestandard. ...
 • MCSINC. Summarising the main findings of work package 1: Demands and requirements for machine sensing infrastructure. 

  Venæs, Janne; Sande, André Bekkevold; Tangrand, Kristoffer Meyer; Seter, Hanne; Arnesen, Petter (SINTEF;2023:01055, Research report, 2023)
  The main objective of the MCSINC project is to identify the opportunities and challenges with Al-based machine vision of road infrastructure under Nordic conditions. Work package 1 focuses specifically on "Demands and ...
 • Torgalmenningen i Bergen – Langsiktig gateopprustning 

  Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Christensen, Stein Olav (SINTEF;2023:00695, Research report, 2023)
  Torgalmenningen i Bergen er planlagt reetablert på grunn av omfattende skader på skiferdekket. Bymiljøetaten i Bergen har påbegynt et utredningsarbeid som skal munne ut i et fagnotat med forslag til langsiktig plan for ...

Vis flere