Recent Submissions

 • Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement 

  Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;76, Research report, 2021)
  Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter ...
 • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;32, Research report, 2021)
  This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
 • Klima 2050 Annual Report 2020 

  Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2021)
 • Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv 

  Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Kan fremtidig verdiskaping innen energi og industri opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon, samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser i internasjonale klimaavtaler og løser egne utfordringer i tråd med FNs ...
 • Mobiltelefonitellinger - Case-studie av Bygdøy og Fornebu 

  Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-05/21, Research report, 2021)
  I dette notatet studeres mobilitetsdata på timesnivå tilrettelagt av Telia fra deres mobilnett. For områdene Fornebu og Bygdøy korreleres denne datakilden med trafikktellinger fra Fjellinjen og passasjertellinger fra Ruter, ...
 • Mobiltelefonitellinger - Bekrivelse og gjennomgang av data 

  Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D. (SINTEF;N-10/20, Research report, 2021)
  Notatet sammenfatter datasettene som er anskaffet fra Telia i dette prosjektet med en beskrivelse av metadata og innhold, samt en kortfattet kvalitetssjekk av dataene. SINTEFs konklusjon er at størrelse på områder og ...
 • Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet 

  Lervåg, Lone-Erin; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Lillestøl, Per J. (SINTEF rapport;2020:00149, Research report, 2021)
  Forskningsprosjektet SmartFeeder har fulgt innføringen og den første utprøvingen av selvkjørende minibusser i Norge Hensikten har vært å bygge om hvordan automatiserte kan bidra til å styrke kollektivtilbudet, for på sikt ...
 • Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer 

  Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
  I denne rapporten har vi samlet og systematisert erfaringer med “småhus” som boligtilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser eller kombinasjonslidelser). Målsettingen har vært å finne og dele ...
 • Eie først – Barna først. Hvilken betydning har selveid bolig for livskvaliteten i lavinntektsfamilier? 

  Denizou, Karine; Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Hauge, Åshild Lappegard; Stamsø, Mary Ann (SINTEF Fag;74, Research report, 2021)
  Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i “Eie først”-prosjektet, i Kongsvinger, også kalt “Barna først”. “Eie først” er en innovativ modell for kjøp av bolig hvor vanskeligstilte familier får tilbud om startlån selv om de ...
 • Luftede kledninger. Anbefalinger for klimatilpasning 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;23, Research report, 2021)
  Et klima i endring, med mer nedbør og slagregn samt temperaturøkning, gir behov for økt oppmerksomhet på bedre klimatilpasning av luftede kledninger for å redusere risiko for skader. Skader og problemer i tilknytning til ...
 • Acid Activation of Natural Rocks - A Case Study with Norwegian Anorthosite and Phosphoric Acid 

  Danner, Tobias; Justnes, Harald (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
  Norway is rich in natural resources, especially different types of rocks that could potentially serve as raw material for alternative binder concepts like alkali activated binders or magnesium phosphate and magnesium hydroxy ...
 • SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg 

  Thunshelle, Kari; Yang, Aileen; Bottolfsen, Hanne Liland; Solberg, Håkon Rikoll; Schild, Peter G. (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
  Behovsstyrt ventilasjon er en forutsetning for bygg med lavt energibehov, og i Norge ligger vi langt framme når det gjelder forskning og praktisk implementering på området. En av de største utfordringene knyttet til ...
 • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

  Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2021)
  Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
 • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

  Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
  Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
 • Analyse av transportscenarier i Geiranger fjordsystem 

  Aspen, Dina Margrethe; Johansen, Børge Andreas Heggen; Babri, Sahar (SUSTRANS;, Research report, 2020)
  Denne rapporten er en delleveranse i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder med ...
 • Green public procurement and energy performance contracting: exploring the linkage and improvement opportunities 

  Hamdan, Hasan A.M.; De Boer, Luitzen; Hamdy, Mohamed (ZEN Report;29, Research report, 2020)
  Energy Performance Contracting (EPC) is a method to finance energy efficiency investments from cost savings in the building sector. Under an EPC arrangement, an external organization, an Energy Service Company (ESCO), ...
 • Trafikksikkerhet for automatiserte kjøretøy - SmartFeeder: Erfaringer fra norske piloter med selvkjørende minibusser 

  Jenssen, Gunnar; Moen, Terje (SINTEF rapport;2020:00985, Research report, 2020)
  Vi presenterer her resultater fra fem norske pilotprosjekt i perioden 2018‐2020 med automatiserte minibusser. Deretter settes resultatene inn i en bredere kontekst med oppdatert kunnskap fra litteraturundersøkelser ...
 • Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

  Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
  Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
 • Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler 

  Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald (SINTEF rapport;2020:00943, Research report, 2020)
  Denne rapporten er en analyse som viser utfordringer med dagens virkemidler, og hvilke eksisterende og nye tiltak som kan utløse verdiskapingspotensialet i bioøkonomirelaterte næringer i Innlandet. Det er gjort en bred ...

View more