Show simple item record

dc.contributor.authorKvellheim, Ann Kristin
dc.contributor.authorLien, Anne Gunnarshaug
dc.date.accessioned2019-01-04T09:11:48Z
dc.date.available2019-01-04T09:11:48Z
dc.date.created2018-12-18T14:45:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-536-1598-1
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579111
dc.description.abstractProsjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting å bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom økt felles forståelse og kunnskap om innovasjon, markedsendring og virkemidler innenfor byggesektoren. Prosjektet har vært støttet av en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra store deler av virkemiddelapparatet, deltakere fra akademia/forskning, arkitekter og Trondheim kommune. Prosjektets arbeidsform har vært basert på en veksling mellom møter med arbeidsgruppen og åpne møter. I møtene har tre utvalgte tema vært behandlet: (1) Byggesektorens12 rolle i klimasammenheng, (2) Hvordan utløse potensialet for reduserte klimagassutslipp i eksisterende boligmasse? og (3) Hvilke muligheter har byggesektoren til å bidra til det grønne skiftet gjennom å ta i bruk ny teknologi? Prosjektet har blitt formidlet via de åpne møtene, samt gjennom informasjon, presentasjoner og opptak som er lagt ut på nettsiden https://www.sintef.no/projectweb/virksomt/. Denne sluttrapporten er den endelige oppsummeringen av prosjektet. I tillegg til å gå gjennom utvalgte rapporter samt relevante policy-dokumenter og litteratur, bygger rapporten på diskusjoner i møtene som er avholdt, samt en intervjurunde med deltakere i arbeidsgruppen. Følgende hovedfunn er gjort: (1) Byggsektoren anses å bidra i liten grad til reduksjon av klimagassutslipp. Trolig skyldes den manglende viljen til å sette overordnede energi- og klimamål for byggesektoren at Norges kraftproduksjon i hovedsak kommer fra vannkraft. Dermed bli energibruken i byggesektoren betraktet som utslippsfri. (2) Det er vesentlig at den eksisterende boligmassen kan oppgraderes på en klimavennlig måte. Hittil har virkemidlene som er satt inn vært utilstrekkelige. Det er nødvendig med en vesentlig forsterkning av både regulatoriske og økonomiske tiltak samt virkemidler som øker kunnskapsnivået i byggenæringen. Samtidig kan det være mulig for fremoverlente aktører å posisjonere seg godt ved å prøve ut nye forretningsmodeller. (3) Byggesektoren står overfor en krevende omstilling ettersom ny teknologi får stadig større betydning. For å kunne ta en markedsposisjon er det viktig å være i forkant med digitalisering i planlegging og produksjon. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, vil det kunne gi økt lønnsomhet og redusert klimafotavtrykk i hele byggets levetid Mangelen på overordnede klimamål for byggsektoren påvirker i neste omgang prioriteringer som blir gjort og dernest utforming og implementering av virkemidler. Et alternativt syn kan være at energieffektivisering og fornybar kraftproduksjon på eller ved bygg, indirekte kan bidra til reduserte klimagassutslipp fordi energien da kan benyttes for eksempel til å elektrifisere transportsektoren. Hvis man tar hensyn til en slik indirekte påvirkning på utslippsnivået, vil byggesektorens rolle i å nå nasjonale klimamål være vesentlig større.
dc.description.sponsorshipHusbanken
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;53
dc.subjectVirkemidler
dc.subjectInnovasjon
dc.subjectMarkedsendring
dc.subjectByggebransjen
dc.subjectGrønt skifte
dc.titleVirkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2018 SINTEF akademisk forlag
dc.source.pagenumber35
dc.identifier.cristin1645041
cristin.unitcode7401,30,40,0
cristin.unitnameArkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record