Recent Submissions

 • Skadedata er avgjørende for å forebygge uværsskader 

  Labonnote, Nathalie; Gradeci, Klodian (Journal article, 2020)
  Skader etter ekstremnedbør koster samfunnet mer enn noen andre naturkatastrofer. Ved bruk av ny datateknologi og skadedata fra flere kilder, kan man forutse og dermed forebygge skader.
 • Kommunene har hovedansvaret for klimatilpasning av bygg og infrastruktur 

  Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Ebeltoft, Mia (Journal article, 2020)
  Klimatilpasning av bygg og infrastruktur i Norge er en komplisert sak, der koordinering mellom etatene er en av de største utfordringene.
 • Utilization of Size-Tunable Hollow Silica Nanospheres for Building Thermal Insulation Applications 

  Alex Mofid, Sohrab; Jelle, Bjørn Petter; Zhao, Xinpeng; Gao, Tao; Grandcolas, Mathieu; Cunningham, Bridget; Ng, Serina; Yang, Ronggui (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Hollow silica nanospheres (HSNS) have been the subject of intense studies as a possible building block that may successfully bring about nano insulation materials (NIM) with substantially reduced thermal conductivity. The ...
 • Feeble project mandate equal higher cost? 

  Bakke, Christian; Johansen, Agnar; Mohammad Mahmood, Kozhen; Grenland, Steffen (CENTERIS - International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, Peer reviewed; Journal article, 2019)
  This Study presents an analytical assessment of each of the Project Mandates and compares the results with the first estimates and final cost of governmental construction projects. The purpose of the study was to find out ...
 • Bygg bra under bakken 

  Asphaug, Silje Kathrin (Journal article, 2020)
  Byggforskserien gir forhåndsdokumenterte løsninger for fuktsikring av beboelige kjellere. Løsningene svarer opp ulike hovedutfordringer og utgjør i sum fuktsikringsstrategien for kjellere. Vi har sammenlignet de norske ...
 • Bruk av eldre sperresjikt ved etterisolering 

  Bergheim, Elise; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2020)
  Damp- og vindsperresjikt i småhus fra siste halvdel av 1900-tallet har beskyttet husene våre mot fuktskader. Sperresjiktenes materialegenskaper er ofte gode, men er funksjonsegenskapene gode nok til å tilfredsstille dagens ...
 • Nettsider og nettverk gir bedre klimatilpasning 

  Hauge, Åshild Lappegard (Journal article, 2020)
  Det finnes mange nettsider med informasjon om klimatilpasning. Men det er nettverkene rundt utvikling av sidene som skaper holdningsendringer og sprer kunnskap, viser forskning fra Klima2050.
 • SINTEF utvikler nye metoder for slitasjetesting av bergarter 

  Dahl, Filip Erik Bo (Journal article, 2019)
  Under tunnelboomen på 1970-tallet utviklet SINTEF og NTNU flere metoder for bergartstesting. Testene ga grunnlag for å beregne tid og kostnader ved tunneldriving med tunnelboremaskiner. Nå er TBM-teknologien tilbake for ...
 • STOP-IT project: Course design for multiple end-users 

  Ahmadi, Mehdi; Christos, Makropoulos; Archontia Lykou, Dia; Lisa, Zimmermann (Research report, 2019)
  This report describes the main training requirements and materials needed regarding STOP-IT outcomes for three different end-users identified. These are decision-maker profile, risk assessment officers and staff responsible ...
 • Field Station Sandnessjøen, Effect of cracks in concrete after 25 years - Data report 

  Danner, Tobias; Belda Revert, Andres; Geiker, Mette Rica (;374, Research report, 2020)
  Tre opprissede betongbjelker støpt med forskjellige bindemiddelsammensetninger ble undersøkt etter 25 års marin eksponering ved feltstasjon Sandnessjøen. Betongbjelkene ble undersøkt med tanke på effekten av riss på ...
 • Beslutningstøtte skal gi raskere og billigere renovering av boliger 

  Ekambaram, Anandasivakumar; Økland, Andreas (Journal article, 2020)
  For å redusere klimautslippene fra bygninger, må renoveringstakten opp, og kostnadene ned. FoU-prosjektet Rezbuild utvikler et beslutningsstøtteverktøy som skal få flere til å velge ambisiøs energioppgradering.
 • Erfaringer med prefabrikkerte baderomsmoduler 

  Harstad, Pål (Journal article, 2019)
  Prefabrikkerte baderomsmoduler har vært benyttet av byggebransjen i flere tiår. Hva er erfaringene så langt? Her oppsummerer vi ulike utfordringer og krav som gjelder for plassbygde bad og PBM.
 • Er utvendig nedløp fra kompakte tak mulig? 

  Andenæs, Erlend; Skagseth, Vegard Andre; Bunkholt, Nora Schjøth (Journal article, 2020)
  Klimaendringer gir i Norge en økt mengde regn, som i urbane områder kan gi økt press på overvannssystemer. Derfor stilles det stadig oftere krav til å avlaste overvannsnettet ved å lede avrenning fra tak ut på terreng i ...
 • SINTEF tester og sertifiserer stillas, stiger og kantsikringsprodukter 

  Aasheim, Jan-Fredrik (Journal article, 2019)
  Stillaser, stiger og midlertidig kantsikringsutstyr må sertifiseres før de kan omsettes lovlig på det norske markedet. SINTEF er akkreditert for produktsertifisering.
 • Slik lager du en lovlig utleiedel i egen bolig 

  Kirkhus, Anders (Journal article, 2019)
  Vurderer du å leie ut deler av huset? En ny bok fra SINTEF viser huseiere hvilke regler som gjelder for utleiedeler og hvordan man kan heve bokvaliteten.
 • Personsertifisering kan gi færre byggskader 

  Slapø, Fredrik (Journal article, 2019)
  Mange byggskader kunne vært unngått med bedre opplæring av dem som utfører arbeidene. Spesielt innen radonsikring og pussystemer ser vi behov for egne kurs utover fagopplæringen.
 • Brannsikkerhet og solcelleanlegg 

  Hjertnes, Jostein; Olsø, Brynhild Garberg (Journal article, 2019)
  Solenergi som industri vokser i Norge, men det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål knyttet til brannsikkerheten. Det nyetablerte forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre CFRIC) skal forske på brannsikringstiltak ...
 • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

  Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
  Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...
 • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;, Research report, 2020)
  Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
 • Kloridbestandighet av 1980-tallets offshorebetong; 30 års eksponering ved DNV GLs feltstasjon i Bergen 

  Rodum, Eva; Danner, Tobias (Statens vegvesens rapporter;, Research report, 2019)
  I perioden 1983-1988 produserte Norwegian Contractors i Hinnavågen store prøveelementer (betongsøyler) med offshore-betong for utplassering ved DNV GLs marine feltstasjon i Bergen. Søylene ble produsert i henhold til ...

View more