Recent Submissions

 • Vinteråpne regnbed 

  Balstad, Sondre; Muthanna, Tone Merete; Sivertsen, Edvard (Journal article, 2017)
  Åpne overflateløsninger som regnbed avhenger av at vann infiltrer bakken. Mer nedbør og mer våt vinternedbør gjør slik infiltrasjon stadig viktigere også i vinterhalvåret. En fersk masteroppgave fra NTNU har funnet stor ...
 • Modelltesting gir bedre sikring mot skred 

  Le, Thi Minh Hue (Journal article, 2016)
  Flomskred er en økende trussel mot bygninger og infrastruktur når klimaet blir varmere og våtere. Laboratorieforsøk gir oss kunnskap som er nødvendig for å prosjektere skredsikringer på best mulig måte.
 • Bortkastet impregnering mot slagregn 

  Slapø, Fredrik; Kvande, Tore; Bakken, Noralf (Journal article, 2017)
  Ulike impregneringsmidler benyttes for å bedre regnmotstandsevnen til teglmurverk, men effekten er sårbar med tanke på riss og andre svakheter i murverket. Forsøk utført i SINTEF sitt slagregnskap viser at ingen av de ...
 • Flere fordeler ved ombygging til fordrøyende tak 

  Elvebakk, Kristin (Journal article, 2018)
  Blågrå og blågrønne tak er blitt viktige bidrag til overvannshåndtering og bedre luftkvalitet i byene. Det er også mulig å bygge slike tak når man oppgraderer bygninger.
 • Vi trenger nye løsninger for overvannshåndtering 

  Sivertsen, Edvard; Time, Berit (Journal article, 2016)
  SFI Klima 2050 skal utvikle fremtidens løsninger for håndtering av overvann i byer og tettsteder.
 • Problematiske tak 

  Gullbrekken, Lars (Journal article, 2015)
  1/5 av alle skadesaker analysert av SINTEF Byggforsk er knyttet til tak. Mens utettheter mot nedbør er dominerende skadeårsak for kompakte tak og terrasser, er luftlekkasjer en vel så stor årsak til skader i luftede skrå tretak.
 • Kommuner skal sikre blågrønn kvalitet i byggeprosjekter – få bruker tilgjengelig verktøy 

  Nes, Mariann; Trommer, Malin; Hauge, Åshild Lappegard (Journal article, 2018)
  En metode er utviklet for å hjelpe kommuner med å stille krav til overvannshåndtering og grønne områder i byggeprosjekter. Studier viser at metoden foreløpig er lite utbredt.
 • Utilization of Aerogel Materials and Systems in the Building Envelopes of Tomorrow 

  Jelle, Bjørn Petter; Gao, Tao (Chapter, 2019)
  Building envelopes incorporating aerogel materials may exploit miscellaneous properties of the aerogels such as a very low thermal conductivity, lightweight properties due the air-filled low-density aerogel structure, and ...
 • Bedre løsninger for konstruksjoner under bakken 

  Asphaug, Silje Kathrin (Journal article, 2017)
  Dagens bygninger må tåle et stadig tøffere klima. FoU-programmet Klima 2050 setter søkelyset på hvordan bygningsdeler mot terreng bør utformes for å øke fuktsikkerheten.
 • Utvikler kunnskapsportal for overvann 

  Sivertsen, Edvard; Drageset, Anine (Journal article, 2017)
  Kunnskapsportalen ovase.no har sitt utspring i en studentgruppe ved NTNU våren 2015, og har siden blitt utviklet gjennom ulike fag- og studentgrupperinger. Klima 2050 tar nå over ansvaret for videreutviklingen av portalen, ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Background projects and tools 

  Fufa, Selamawit Mamo; Klinski, Michael (SINTEF Fag;, Research report, 2019)
  The objective of this report is to provide a state-of-the art review on relevant existing studies and tools that could be serve as inspiration for tool development and guidelines in the EE Settlement project. The report ...
 • Planning instruments for smart energy communities. Report 2.2:A preliminary toolkit of municipal planning instruments 

  Nielsen, Brita Fladvad; Juhasz-Nagy, Eszter; Lindkvist, Carmel Margaret; Wyckmans, Annemie; Andersen, Inger; Baer, Daniela (Research report, 2017)
  PI-SEC addresses the thematic priority area Smart Cities and Communities and the challenge of developing effective planning instruments to improve the energy performance of built environments, and monitor corresponding ...
 • Fordrøyende tak 

  Muthanna, Tone Merete; Time, Berit (Journal article, 2018)
  Vegetasjon i form av grønne tak eller et filtermedium som fordrøyer regnvann i et blågrått tak, kan være en viktig bidragsyter for bedre overvannshåndtering og mindre press på hardt belastede avløpssystemer. Klima 2050 ...
 • Rammeverk for klimatilpassing 

  Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article, 2019)
  Våtare vêr gir auka utfordringar for våre bygningar. For å sikre forsvarleg og lang levetid må vi ta omsyn til framtidig klima i prosjekteringa. Eit nytt rammeverk for klimatilpassing av bygningar vil hjelpe prosjekterande ...
 • Puss på isolasjon - erfaringer 

  Kvande, Tore; Bakken, Noralf (Journal article, 2018)
  SINTEF Byggforsk har sidan fasadesystem med puss på varmeisolasjon vart introdusert for norsk byggenæring, utført skadebefaringar og funksjonsprøvingar av slike system. Vi har gjennomgått alle rapportane frå dei siste 25 ...
 • Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann 

  Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete (Journal article, 2019)
  Regnbed, grønne grøfter og permeable dekker er viktige elementer i overvannshåndteringen i byer, men de må plasseres på steder med tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Forskere ved SINTEF og NTNU foreslår en ny metode for ...
 • Nok luft til taket 

  Ola Eggen, Thorseth; Røer, O.; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2018)
  Skrå luftede tretak er en veldig vanlig takkonstruksjon i Norge. Konstruksjonsformen krever tilstrekkelig lufting av takflaten for å unngå snøsmelting og ising i takrenner. I en nylig fullført masteroppgave ved NTNU har ...
 • Overveldende mange veiledere om klimatilpasning 

  Hauge, Åshild Lappegard (Journal article, 2016)
  Klimaendringer vil føre til økende belasting på bygninger og infrastruktur i Norge. For å forebygge skader, og forberede samfunnet på klimaendringene, er det de siste årene utviklet et stort antall veiledere i klimatilpasning.
 • Kan forutsi jordskred ved å observere skråninger 

  Depina, Ivan (Journal article, 2018)
  Bedre modeller for å forutsi nedbørutløste jordskred vil reduse-re skader på men-nesker, eiendom og infrastruktur.
 • Gode nettverk gjør klimatilpasning mulig 

  Hauge, Åshild Lappegard; Ebeltoft, Mia (Journal article, 2017)
  Når vi skal sikre bygg og infrastruktur mot ekstreme klimapåkjenninger, holder det ikke å utvikle nye tekniske løsninger. Vi må også se på de underliggende samfunnsmessige barrierene. Mer samarbeid på tvers av kommuner og ...

View more