Show simple item record

dc.contributor.authorFufa, Selamawit Mamo
dc.contributor.authorMellegård, Sofie Elisabet
dc.contributor.authorWiik, Marianne Rose Kjendseth
dc.contributor.authorFlyen, Cecilie
dc.contributor.authorHasle, Geir
dc.contributor.authorBach, Lukas
dc.contributor.authorGonzález, Pablo
dc.contributor.authorLøe, Erlend Salberg
dc.contributor.authorIdsøe, Flemming
dc.date.accessioned2018-11-12T13:26:33Z
dc.date.available2018-11-12T13:26:33Z
dc.date.created2018-10-08T17:42:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-536-1589-9
dc.identifier.issn1894-1583
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572024
dc.description.abstractForprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ved å benytte resultater og metodikk fra FoU. Forprosjektet omfatter arbeid med å identifisere drivere og barrierer samt å se på muligheter og utfordringer som påvirker dagens anskaffelsespraksis med særlig fokus på fossil- og utslippsfri byggeplass. Målet er å utarbeide et grunnlag og anbefalinger til hvordan man kan sette mål og krav og utføre tiltak i de ulike fasene i byggeprosessen for å redusere utslipp fra byggeplassen. Grunnlaget tar inn erfaringer fra funn i prosjektets casestudie og har fokus på fire utvalgte temaer: prosesser, energibruk, optimering ved muliggjørende teknologier og livsløpsanalyser. Prosjektets rammer og tematikkens store omfang og kompleksitet begrenser oppgaven til å omhandle den norske byggenæringen. Rapporten er basert på en gjennomgang av teori, eksempler på eksisterende praksis samt tidligere- og pågående forskning. Rapporten gjennomgår eksempler på hvilke tiltak for reduksjon av utslipp som allerede er på plass, og hvilke tiltak som enkelt kan implementeres. I løpet av prosjektperioden er det også samlet inn erfaringer og beregningsgrunnlag for utslipp fra Lia Barnehage, som er referansecase i studien. Lia Barnehage er utført som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging en 10-bases barnehage i Harald Sohlbergs vei 1921 i bydel Alna, Oslo. Skanska Husfabrikken er totalentreprenør (TE) og OBY er byggherre. Barnehagen bygges i henhold til TEK10 samt at det bygges som plusshus. Videre blir barnehagen BREEAM-NOR sertifisert i klasse "Very good". Tidligere undersøkelser viste at utslipp fra byggefasen i størrelsesorden ligner på miljøbelastningen fra byggets bruksfase. Mangel på systemgrenser og data, samt usikre utslippsfaktorer og metodevalg, gjør at det er stor usikkerhet knyttet til de direkte og især de indirekte utslippene i byggefasen. Det er i dag heller ingen felles forståelse av begrepene fossilfri og utslippsfri byggeplass, og hvilke aktiviteter som inngår i dette. Bruk av eksperter i tidligfase vil bidra til å sette systemgrensene og omfanget for prosjektet, samt i størst mulig grad gi muligheten til å vurdere bærekraften av aktivitetene i byggefasen. Dette gjelder både sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser. Man må unngå at miljøbelastningen skiftes til et annet sted i verdikjeden eller skaper et sosialt problem. En omfattende livssyklusanalyse vil også gi større mulighet til å identifisere de mest virkningsfulle og reelle tiltakene tidligst mulig. Gjeldende energibruk sees det også i forprosjektet på lav- og nullutslippsteknologi for oppvarming og tørking av bygget. Her trekkes fjernvarme og andre vannbårne varmesystemer fram, samt bruk av solceller til dette formålet og til byggstrøm. Tilgjengelighet av ulike vannbårne varmesystemer og logistikk og infrastruktur for nye energibærere er noe som i så fall må tas opp i en tidlig fase av prosjektet. Det samme gjelder for en større elektrifisering på byggeplassen (med anleggsmaskiner, oppvarmingssystemer og ladestasjoner) som stiller krav til kapasiteten til strømforsyningen. Hva gjelder optimering ble det funnet at det i liten til ingen grad er benyttet parametrisk design eller løsningsalgoritmer til å løse planleggingsutfordringer som går på logistikk og interntransport på byggeplassen. Gode prosesser og økt bruk av optimering gir en minimering av ressursbruk, og står sentralt i videre utvikling av en mest mulig utslippsfri byggeplass. Behovet for ytterligere forskning med referansecaser er tilstede, og formidling av den nye kunnskapen må stå sentralt. Fra referansecasen på Lia barnehage ble det gjort flere funn som ble implementert i videre arbeid med fossilfrie byggeplasser i Omsorgsbyggs prosjekter. Lengre tid til planlegging i tidlige faser, særlig når det gjaldt logistikk, gjorde gjennomføringstiden på byggeplassen på Lia kortere. Det var et ønske i prosjektet om å bruke elektriske anleggsmaskiner. Erfaringen er at det kan kjøres elektrisk med de mindre kjøretøyene, men at det i dag er få alternativer til diesel for større anleggsmaskiner. Det forventes allikevel en snarlig vekst i det elektrifiserte tilbudet. På Lia ble det derfor valgt biodrivstoff for de store kjøretøyene, og man fant ut at det er behov for sensitivitetsanalyser i en fullverdig vurdering av biodrivstoffets potensial for klimagassreduksjon i 5 byggefasen. Studien viser at det er behov for økt kompetanse hos bestiller og leverandør om fossilfrie og utslippsfrie alternativer. Denne rapporten gir også et forslag til kravsetting for utslippsfrie byggeplasser og hvordan man kan stille krav til valg av prosessmodeller, kompetanse, metoder, verktøy og type dokumentasjon som bidrar til optimaliserte fossilfrie- eller utslippsfrie løsninger. Forslagene er basert på funnene og kunnskapsgapet identifisert i studien. Kravene inkluderer aktuelle temaer (prosesser, optimering, energibruk og LCA), mål og hvem som må involveres og ha ansvar for å lykkes med målsetningene gjennom alle prosessfaser (programmering, prosjektering, produksjon og drift). Anbefalingene retter seg mot Oslo kommune som kravstiller. Andre byggherrer og eiendomsutviklere med høye ambisjoner kan bruke anbefalingene til å formulere krav til utslippsfrie byggeplasser og stimulere til nye innovative anskaffelsesprosesser
dc.language.isonob
dc.publisherSINTEF akademisk forlag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;49
dc.subjectUtslippsfrie byggeplasser
dc.subjectFossilfri byggeplasser
dc.subjectProsess
dc.subjectEnergibruk
dc.subjectLivsløpsanalyse
dc.subjectOptimering
dc.subjectKrav til utslippsfrie byggeplasser
dc.titleUtslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2018 SINTEF akademisk forlag
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500
dc.source.pagenumber72
dc.identifier.cristin1618841
cristin.unitcode7401,30,40,0
cristin.unitcode7401,30,20,0
cristin.unitcode7401,90,11,0
cristin.unitnameArkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
cristin.unitnameBygninger og installasjoner
cristin.unitnameAnvendt matematikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record