ISSN 1894-1583

Recent Submissions

 • Lys og evalueringsmetoder for belysning i skoler. Litteraturstudium 

  Moscoso Paredes, Claudia Trinidad (SINTEF Fag;91, Research report, 2022)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av forskningslitteratur om belysning i skoler. Hovedformålet er å samle eksisterende kunnskap om effekter av lys (både dagslys og kunstig lys) på skoleelever. Videre ...
 • Energioppgradere eller bygge nytt? En analyse av klimafotavtrykket fra småhus i tre 

  Skaar, Christofer; Bergsdal, Håvard (SINTEF Fag;90, Research report, 2022)
  Forskningsprosjektet OPPTRE har gjennom en arkitektkonkurranse vist at det er mulig å planlegge energioppgraderinger av småhus med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima samtidig som de er kostnadseffektive og har ...
 • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
  Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
 • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
  The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
 • Digitalisering av bygninger i drift. Hvor smarte er næringsbygninger i dag? 

  Andersen, Kamilla Heimar; Yang, Aileen; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein (SINTEF Fag;88, Research report, 2022)
  Europakommisjonens ambisjon om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er avhengig av digitale teknologier og løsninger som kunstig intelligens (KI), 5G, tingenes internett (IoT), skytjenester og "edge ...
 • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

  Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
  Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
 • A survey of the requirements for emission-free building and construction sites 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86 E, Research report, 2021)
  The City of Oslo’s Climate Agency has engaged SINTEF to carry out a survey of emissionfree building and construction sites for Oslo Municipality's projects. The principal themes are electricity supply, emission-free ...
 • Erfaringskartlegging av krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;86, Research report, 2022)
  Standard klima- og miljøkrav for Oslo kommunes egen bygge- og anleggsplasser ble innført i 2019 og Oslo kommune ved Klimaetaten ønsker en erfaringskartlegging av utslippsfrie byggeog anleggsplasser i kommunen. Denne rapporten ...
 • Skoler på vent. Tiltak for å ivareta inneklima og helse 

  Wågø, Solvår Irene; Clauß, John; Mathisen, Hans Martin; Gustavsen, Kai; Gullbrekken, Lars; Homb, Anders (SINTEF Fag;85, Research report, 2021)
  Målet for prosjektet "Skoler på vent" har vært å kartlegge innemiljøet og innemiljø-relaterte helseutfordringer i skolebygninger som er satt på vent, det vil si skolebygninger som venter på oppgraderinger eller som skal ...
 • Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede 

  Høyland, Karin; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond (SINTEF Fag;84, Research report, 2021)
  Det etterspørres nytenkning om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede. Denne rapporten tar for seg seks kommuner som på ulike måter søker å legge til rette for at utviklingshemmede kan kjøpe/bygge og ...
 • Lys, farge og luminanskontrast. Erfaringer fra prosjektering og bruk 

  Denizou, Karine (SINTEF Fag;47, Research report, 2017)
  Både byggteknisk forskrift (TEK) og standard NS 11001 stiller kvantitative krav til luminanskontrast i byggverk med krav om universell utforming. I arbeidet med revidert standard NS 11001 er det synliggjort at krav til ...
 • Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling 

  Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Schanche, Pernille (SINTEF Fag;50, Research report, 2018)
  Fra forordet: Prosjektet "Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling" er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Utgangspunkt for ...
 • Flexbuild Annual Report 1. Technical report with results analysis 

  Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sartori, Igor; Seljom, Pernille Merethe Sire; Kvalbein, Lisa; Rosenberg, Eva; Ahang, Mohammadreza; Tomasgard, Asgeir; Jaehnert, Stefan (SINTEF Fag;69, Research report, 2020)
  Prosjektpartnerne har blitt enige om behovet for å definere langsiktige storylines for eksterne variabler som påvirker modelleringsaktivitetene. Et storyline-verksted for alle industrielle partnere og forskningspartnere ...
 • Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger. Resultater fra feltstudier 

  Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;83, Research report, 2021)
  Risikoen for lekkasjer fra vann- og avløpsrør øker med alderen. Nøyaktige levetidstabeller kan gi et bedre beslutningsverktøy for å vurdere framtidig utskiftningsdato. Det enkleste verktøyet for å vurdere gjenstående levetid ...
 • Universell utforming på kontorarbeidsplassen – omgivelser til støtte for personer med angst og depresjon 

  Denizou, Karine; Moe, Ellinor; Hauge, Åshild Lappegard (SINTEF Fag;73, Research report, 2021)
  Psykiske lidelser, særlig mildere psykiske lidelser som angst og depresjon, er svært utbredt og utgjør en nøkkelutfordring når det gjelder sykefravær og uførepensjonering. Derfor er det av stor samfunnsøkonomisk verdi å ...
 • Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

  Fufa, Selamawit Mamo; Plesser, Thale Sofie Wester; Grytli, Tuva (SINTEF Fag;79, Research report, 2021)
  Denne rapporten er hovedleveranse fra SINTEF-prosjektet Prøving av ombruksbyggevarer – Testing reused Building Products. Arbeidet som presenteres i denne rapporten, ble utført i samarbeid med forskningsprosjektet REBUS – ...
 • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

  Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;82, Research report, 2021)
  SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...
 • Energibruk til varmt tappevann – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 

  Walnum, Harald Taxt; Sørensen, Åse Lekang; Stråby, Karolina (SINTEF Fag;80, Research report, 2021)
  Rapporten presenterer resultater som omhandler energibruk til produksjon av varmt tappevann. Prosjektresultater som gjelder dimensjonering av rørsystemer, er beskrevet i rapporten "Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – ...
 • Dimensjonering av varmtvannsrør i bygg – Resultater fra prosjektet VarmtVann2030 

  Stråby, Karolina; Walnum, Harald Taxt; Sørensen, Åse Lekang (SINTEF Fag;81, Research report, 2021)
  Denne rapporten presenterer prosjektresultater fra det fireårige forskningsprosjektet "VarmtVann2030 – Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet". Rapporten sammenfatter resultater fra detaljerte feltmålinger ...
 • Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger 

  Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin (SINTEF Fag;78, Research report, 2021)
  Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? Villa Holmboe er et bofellesskap i Tromsø som har eksistert i over 30 år. Åtte venner og bekjente i Tromsø fikk tilslag på en kommunal tomt etter ...

View more