Show simple item record

dc.contributor.authorMysen, Mads
dc.contributor.authorBlom, Peter
dc.contributor.authorSvensson, Anna
dc.contributor.authorAlmås, Anders-Johan
dc.date.accessioned2016-12-14T15:14:18Z
dc.date.available2016-12-14T15:14:18Z
dc.date.created2013-11-27T14:21:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-536-1328-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425164
dc.descriptionForskningsrapportnb_NO
dc.description.abstractRegjeringens arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg (Arnstad, 2010) slår fast at det største potensialet for energieffektivisering finnes i den eksisterende bygningsmassen. Gode forbildeprosjekter vil vise hva som faktisk er mulig, og stimulere bransjen til å ta i bruk de nye løsningene. Prosjektet UPGRADE Solutions starter med å identifisere innovasjonsbehov og muligheter ved energiambisiøse rehabiliteringer. Arbeidspakke 1 kartlegger og analyserer energiambisiøse rehabiliteringsprosjekter som er realisert og identifiserer ”Best practice” for oppgradering samt synliggjør utfordringer og innovasjonsbehov for å løse energiambisiøs oppgradering mot passivhusnivå. Også verneverdige bygg som er oppgradert er analysert. Utfordringene og valg av tiltak ved en rehabilitering er mange. Hvert bygg krever spesiell omtanke i forhold til utforming, plassering, verneverdighet og bruk. Originaliteten krever at man ser mulighetene blant utfordringene for å få en så energiambisiøs rehabilitering som mulig. Det er helhetskonseptet som fører til en energieffektiv rehabilitering, men det er detaljene som danner et godt og robust bygg. De beskrevne eksempelprosjektene i rapporten viser at energiambisiøse rehabiliteringer er mulig. Fredrik Selmers vei 4 skal tilfredsstille passivhusnivå og energiklasse A, og Malm- skriverveien 4 og Solbråveien Kontorsenter tilfre dsstiller lavenerginivå samt energimerke B. Verneverdige bygninger går også å energieffek tivisere. Kampen skole og NVE-bygget, med en energiklasse B på sistnevnte, er gode forbilder. Minimering av riving gjennom gjenbruk aveksisterende kanalnett for ventilasjonen er utført i både Kampen skole og Solbråveien Kontorsenter med godt resultat. Å tilstrebe en så god U-verdi på bygningskroppen som mulig, er en av grunnpilarene for å redusere energibruken. Kuldebroer og utettheter har en stor innvirkning på energibehovet og kan være spesielt utfordrende ved eksisterende bygninger. Gode tekniske systemer i en bygning er essensie lt for et godt inneklima og et lavt energibehov. Optimalisering av de tekniske systemene med hj elp av behovsstyring, effektiv varmegjenvinner og lav SFP (vifteenergi) er viktige tiltak. Det kan være mulighet å gjenbruke eksisterende kanalnett i nytt moderne behovsstyrt anlegg hvis det er hensiktsmessig og miljøriktig. Passive tiltak, som solavskjerming, energieffektiv belysn ing og utstyr samt gode løsninger for dagslys, reduserer også bygningens totale energibruk. Til tross for gode gjennomførte prosjekter trenger vi mer kunnska p om energiambisiøs rehabilitering med god og robust bygning som resulta t. Nye produkter, analyse av eksisterende produkter, samt utfordringen med tiltak på verneverdige bygninger er noen av innovasjonsbehovene denne rapporten har trukket fram. Formidling av eksisterende og ny kunnskap trenger å bli bedre. I UPGRADE Solutions arbeidspakke 2 skal prosjektet arbeide videre med utvalgte innovasjonsbehovnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF akademisk forlagnb_NO
dc.relation.ispartofSINTEF Fag
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fag;2
dc.subjectEtterisoleringnb_NO
dc.subjectEnergibruknb_NO
dc.subjectKontorbygningernb_NO
dc.titleSyv energiambisiøse oppgraderinger av yrkesbygg. Resultater fra arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet UPGRADE Solutionsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Copyright SINTEF akademisk forlag 2013. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF akademisk forlag er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengselnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.source.issueSINTEF Fag 2nb_NO
dc.identifier.cristin1070093
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 217498nb_NO
cristin.unitcode7401,30,20,0
cristin.unitnameBygninger og installasjoner
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record