Show simple item record

dc.contributor.authorBlom, Peter
dc.contributor.authorUvsløkk, Sivert
dc.date.accessioned2016-11-06T11:15:12Z
dc.date.accessioned2016-11-08T11:15:52Z
dc.date.available2016-11-06T11:15:12Z
dc.date.available2016-11-08T11:15:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSINTEF Byggforsk Prosjektrapport. 42 p. SINTEF akademisk forlag, 2012nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-536-1276-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420047
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten forklarer hvorfor tette hus er viktig. God lufttetthet i bygningsdelene har betydning for en rekke faktorer: Energiøkonomi, fuktsikring, varmekomfort, luftkvalitet, brann- sikring, lydisolasjon, tetthet mot radon og spredning av lukt. Rapporten understreker innledningsvis at god lu fttetthet uløselig henger sammen med et godt planlagt og vedlikeholdt ventilasjonssystem. God ventilasjon er en forutsetning for et godt inneklima. SINTEF Byggforsk anbefaler et bala nsert, mekanisk ventilasjonssystem med varme- gjenvinning. Planlegging og utførelse av ventil asjonssystemet blir ikke behandlet i rapporten. Tidligere undersøkelser av lufttetthet i norske småhus bygget i 1970–80 har i gjennomsnitt et lekkasjetall n 50 i overkant av 4 luftvekslinger pr. time. I dag er kravet til lekkasjetallet i Byggteknisk forskrift 2,5 luftvekslinger pr. time. Må linger i et større boligfelt viser at dette kravet kan oppfylles med god margin når prosjekterende og utførende har fokus på lufttetthet. Målinger av lekkasjetall bør gjennomføres med tr ykkmetoden som er definert i NS-EN 13829. Det er viktig at rapporten fra målinger er godt dokumentert . Ikke minst er det viktig å beskrive nøyaktig hvordan innvendig volum er beregnet, og hvordan tetting av tilsikte de åpninger i ytterskallet er utført. Målinger underveis i byggeprosessen kan utføres etter enklere metoder. SINTEF Byggforsk anbefaler at kravet til lekkasjet all i Byggteknisk forskrift også bør gjelde for måling på enkeltleiligheter i flerbolighus. SINTEF Byggforsk mener at både vindsperre og dampsperre bør monteres med tanke på god lufttetthet, selv om det er mulig å tilfredsstille tetth etskravet i TEK med bare ett tett sjikt. To tette sjikt gir en ekstra ”forsvarslinje” som bør utnyttes for å hindre at luft presses gjennom konstruksjonen ved lokale utetth eter i ett av sjiktene. God lufttetthet er ikke minst vik tig i takkonstruksjoner. I nyere tak med et uluftet kaldt loft og hus med isolerte takflater har det vært flere eksemple r på rimdannelse og lekkasjer, delvis på grunn av luftlekkasjer fra et fuktig innemiljø. Rapporten viser prinsippene for tradisjonell lu fttetting i bygningskontr uksjoner, med klemming mellom plane flater. Samtidig er lufttetting basert på klebing i økende i bruk i bransjen. Rapporten understreker at produkter som teip, klebebå nd og fugebånd må ha gjennomført prøver som dokumenterer bestandighet over tid avhengig av underlag, monteringsbetingelser (fukt og kulde) og miljøpåkjenninger (UV og varmealdring). Rapporten viser eksempler på god lufttetting av kri tiske tettedetaljer, både ved gjennomføringer, golv, vegger og tak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF akademisk forlagnb_NO
dc.relation.ispartofseriesProsjektrapport (SINTEF Byggforsk);98
dc.titleBygg tett – og ventiler rett!nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-11-06T11:15:12Z
dc.rights.holder© Copyright SINTEF akademisk forlag 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens be stem mel ser. Uten særskilt avtale med SINTEF akademisk forlag er enhver eksemplarfram - stilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inn- dragning, og kan straffes med bøter eller fengsnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO
dc.identifier.cristin983073
dc.subject.keywordBygninger / Buildings
dc.description.localcodeRobust;nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record