• Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO 

   Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;1, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

   Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for ...
  • Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO 

   Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;3, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en av flere delrapporter ...
  • Boligbygging i bratt terreng. En veileder 

   Christophersen, Jon; Denizou, Karine (SINTEF Fag;36, Research report, 2016)
   Fra innledningen. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) stiller nye krav til tilgjengelighet og universell utforming. Atkomst skal være likestilt for alle brukere. Utbyggere og prosjekterende står dermed ...
  • Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv. En casestudie av 8 nye norske boligprosjekter 

   Narvestad, Randi (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);12, Research report, 2008)
   Forord. Prosjektet ”Boligkvalitet i et samfunnsperspektiv” fokuserer på hvordan Husbankens viktigste kvalitetsområder: bærekraftig bygging, universell utforming og byggeskikk, ivaretas i nye, markedsstyrte boligprosjekter. ...
  • Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler 

   Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Fag;46, Research report, 2017)
   Forord. Denne veiledningen med eksempler er utviklet på bakgrunn av dokumentasjon og analyser fra casestudier i prosjektet Helhetlige løsninger for etterinstallering av heis i boligselskaper. Prosjektet har vært finansiert ...
  • Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling 

   Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Schanche, Pernille (SINTEF Fag;50, Research report, 2018)
   Fra forordet: Prosjektet "Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling" er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Utgangspunkt for ...
  • Førerhunder og gitterrister 

   Denizou, Karine (SINTEF AS;2021:01082, Research report, 2018)
   Målet med prosjektet er å gi omforente anbefalinger om fornuftige spesifikasjoner for fotskraperister i inngangspartier, i tråd med prinsippet om universell utforming. Ristene må svare til førerhundenes behov, oppfylle ...
  • Kunnskapsoversikt. Universell utforming og tilgjengelighet 

   Nørve, Siri; Christophersen, Jon; Denizou, Karine; Edvardsen, Dag; Flyen, Cecilie (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);392, Research report, 2005)
  • Lys, farge og luminanskontrast. Erfaringer fra prosjektering og bruk 

   Denizou, Karine (SINTEF Fag;47, Research report, 2017)
   Både byggteknisk forskrift (TEK) og standard NS 11001 stiller kvantitative krav til luminanskontrast i byggverk med krav om universell utforming. I arbeidet med revidert standard NS 11001 er det synliggjort at krav til ...
  • Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;2, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankensfireårige strategiske forskningsprogram «God boligkvalitet for alle – utfordringerog løsninger for etterkrigstidens boligblokker» 2008 – 2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO 

   Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;4, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiskeforskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger foretterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
   I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...
  • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

   Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
  • På veg mot universelt utformede boliger? Utviklingen belyst fra tilbudssiden i boligmarkedet 

   Nørve, Siri; Denizou, Karine; Knudsen, Wibeke (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);408, Research report, 2006)
  • Presentasjon av casestudier i REBO 

   Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
  • Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen" 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;9, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".
  • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

   Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;24, Research report, 2017)
   Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
  • Studentboliger for funksjonshemmede. Behov, tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming 

   Christophersen, Jon; Gulbrandsen, Ole (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);293, Research report, 2000)
  • Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg 

   Kjølle, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene (SINTEF Notat;18, Research report, 2016)
   Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene? Rapporten sammenfatter tidligere casestudier ...