Now showing items 1-20 of 184

  • Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
   Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien ...
  • Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg 

   Løkberg, Ola; Øien, Knut (SINTEF Rapport;, Research report, 2005)
   Jernbaneverket har behov for å sette klare og etterprøvbare sikkerhetskrav til signalanleggene som inngår i jernbanenettet. Dagens krav på utstyrsnivå er under vurdering. Et alternativ er å gå over til å sette krav til ...
  • Evaluering av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom 

   Steihaug, Sissel; Hatling, Trond (SINTEF Rapport;A6, Research report, 2006)
   Referansegruppen for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ba i juni 2005 om en ekstern evaluering av NKLMS som ledd i den videre drøftingen av senterets framtidige virksomhet. Tre miljøer ...
  • Partner for arbeidsmiljø - det norske verneombudets rolle og funksjon 

   Torvatn, Hans Yngvar; Forseth, Ulla; Andersen, Thale Kvernberg (SINTEF Rapport;A3085, Research report, 2007)
   Denne rapporten beskriver det norske verneombudets rolle og funksjon i år 2007. Rapporten oppsummerer den første empiriske studien med hovedfokus på norske verneombud på mer enn 25 år. Den er basert på tre hovedkilder ...
  • Risikokartlegging og analyse av Integrerte Operasjoner (IO) med fokus på å synliggjøre kritiske MTO aspekter 

   Grøtan, Tor Olav; Albrechtsen, Eirik (SINTEF rapport;A7085, Research report, 2008)
   Rapporten identifiserer viktige endringer i menneskelige og organisatoriske forhold ved innføring av Integrerte Operasjoner (IO). Disse endringselementenes innvirkning på storulykkesrisikoen drøftes basert på seks ulike ...
  • HASTAC Publishable final activity report 

   Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   This is the final report describing the publishable execution of the project. The report briefly presents the project background and major objectives including the scientific and technological objectives. The partners in ...
  • Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Florø lufthamn. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utarbeidet nytt støysonekart for Florø lufthamn i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med ...
  • Støysoner for Misvær helikopterplass 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utført beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet for en liten landingsplass for helikopter i Misvær i Bodø kommune. Beregningene er utført med det norske programmet NORTIM som tar ...
  • Støysoner for helikopterlandingsplass ved nye Molde sykehus 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2008)
   Det er utført støyberegning av en planlagt landingsplass for ambulansehelikopter ved nye Molde sykehus i henhold til reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Bergningene er utført med programmet NORTIM.
  • DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer 

   Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Prosjektet DECRIS er finansiert av Norges forskningsråd under SAMRISK-programmet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, FFI og NTNU. Prosjektet har utviklet og tilpasset metoder for risikovurdering for kritisk ...
  • Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital. 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som ...
  • Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin 

   Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
   Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en ...
  • Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid 

   Rosness, Ragnar; Forseth, Ulla; Wærø, Irene (SINTEF rapport;A16296, Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid i norsk petroleumsvirksomhet. Informanter knyttet til oljeselskap, entreprenører og underleverandører ble intervjuet ...
  • Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens 

   Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
   Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, ...
  • Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart: Kommentarer til Avinors rapport 

   Stokka, Arne; Bjørkvoll, Thor; Swendgaard, Hans Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
   Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag fylkeskommune
  • HISVESTA HIgh Stability VErtical SeparaTion Altimeter instuments D6.4a Final publishable summary report 

   Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
   HISVESTA is a specific targeted research project running under EU's 7th Framework Programme, theme 7 Transport, including Aeronautics. The project has developed and is demonstrating a new generation of altimetry module, ...
  • Utvikling av konsepter i forebygging av slitasjegikt i knær 

   Sandsund, Mariann; Næsgaard, Ole Petter (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2012)
   Slitasjegikt (artrose) er den vanligste og mest utbredte revmatiske leddsykdommen, og opptrer hos mennesker som har hatt langvarige og harde fysiske belastninger. Dette forprosjektet har som mål å legge grunnlag for ...
  • Beregning av helikopterstøy ved Haukeland universitetssykehus 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
  • Stokmarknes lufthavn Skagen - Støyberegninger 

   Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2013)
   Det er utført støyberegning av flytrafikken for Stokmarknes lufthavn Skagen, med dagens rullebanelengde og trafikk, og for en prognose for 2025 hvor rullebanen er forlenget til 1200 meter. For prognosen er det også antatt ...
  • Behov knyttet til informasjonssikkerhet i forvaltningen - Prioritering av forventninger og behov knyttet til Difis nyopprettede kompetansemiljø for informasjonssikkerhet 

   Tøndel, Inger Anne; Moe, Nils Brede; Cruzes, Daniela Soares (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
   Denne rapporten kommer med anbefalinger til prioriterte aktiviteter for Difis nyopprettede kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av resultatene fra fire fokusgrupper, samt en ...