Recent Submissions

 • Cybersikkerhet i digitale transformatorstasjoner. Forprosjekt 

  Jaatun, Martin Gilje; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Istad, Maren Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med ...
 • Støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
 • Støyberegning for Brønnøysund lufthavn, Brønnøy 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01332, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Det er beregnet for dagens trafikk for en tiårs prognose. Grunnlaget for beregningene er loggført trafikk for 2018. ...
 • Utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Nye forretningsmuligheter blant iKubens medlemsbedrifter. 

  Ullern, Eli Fyhn; Vildåsen, Sigurd (SINTEF rapport;2019:01287, Research report, 2019)
  iKuben er en tverrindustriell klyngeorganisasjon som jobber for rask og kontinuerlig omstilling hos sine medlemsbedrifter. Ved et særlig fokus på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller, ønsker iKuben å være ...
 • Støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear 

  Evensen, Karen Brastad; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF rapport;2019:01361, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støyberegning for Svalbard lufthavn, Longyear. Det er beregnet for dagens trafikk og for en tiårs prognose. Prognosen inkluderer både trafikkvekst og utskifting av ...
 • Greening the fleet: A technological innovation system (TIS) analysis of hydrogen, battery electric, liquefied biogas, and biodiesel in the maritime sector 

  Steen, Markus; Bach, Hanna; Bjørgum, Øyvind; Hansen, Teis; Kenzhegaliyeva, Assiya (SINTEF rapport;2019:0093, Research report, 2019)
  The maritime shipping sector (MSS) is coming under increasing pressure to reduce its greenhouse gas (GHG) emissions. For Norway, emission reductions in the MSS are furthermore crucial for meeting the national 40% emission ...
 • Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling 

  Finne, Håkon; Ramstad, Lone Sletbakk; Vik, Lars Harald (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine ...
 • En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R 

  Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-12)
  Rapporten gjør en etterevaluering av en investering på 1,7 milliarder (løpende kroner) i nytt togradiosystem (GSM-R) i Norge i perioden 2003-2008. Kriteriene er produktivitet i utbyggingsfasen, effekter av investeringen ...
 • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

  Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
  SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
 • Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00557, Research report, 2019)
  Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene ...
 • Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00970, Research report, 2019)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

  Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Ny støyanalyse for Arendal lufthavn Gullknapp 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00515, Research report, 2019-05-24)
  Det er beregnet nye støysoner for Arendal Lufthavn Gullknapp basert på opplysninger om fremtidig drift av flyplassen. Beregningene er gjort i henhold til retningslinje T1442/2016 fra Klima og Miljøverndepartementet. I ...
 • Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiverne på laget 

  Mandal, Roland; Midtgård, Trude Mariane; Mordal, Siri (SINTEF Digital rapporter;2019:0060, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet "Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget", som SINTEF har utført med finansiering fra FoUseksjonen i Arbeids- og veiferdsdirektoratet. Målsettingen med ...
 • Spillaudiometri - Sluttrapport 

  Tronstad, Tron Vedul (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Det har blitt utviklet et dataspill, Lyders lyder, for barn som måler hørselen til brukeren mens det spilles. Spillet bruker tale-i-støy som testmetode. Målgruppen er barn i førskolealder og systemet er designet for å passe ...
 • "CyberWiseKids": Gamifying Education of Kids on Online Opportunities and Security Risks 

  Omerovic, Aida; Karahasanovic, Amela (SINTEF Rapport;2019:00385, Report, 2019)
  This report summarizes the motivation and the goals of the "CyberWiseKids" project proposal. The proposal was designed by SINTEF in 2015 and revised in 2016, with the aim of developing a research and innovation project ...
 • Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt. 

  Das, Anita; Reitan, Jarl; Holbø, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» ...
 • God toppledelse av kunnskapsbedrifter 

  Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen er en idébok som samler resultatene fra parallelle casestudier av toppledere i seks norske kunnskapsbedrifter; hvorav tre er IT-bedrifter og tre er ...
 • Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing 

  Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
  Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate ...

View more