Recent Submissions

 • Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene 

  Haugstveit, Ida Maria; Skjetne, Jan Håvard; Walderhaug, Ståle; Antonsen, yngve; Ellingsen, May-Britt; Håheim-Saers, Nils; Heggelund, Yngve (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) ...
 • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

  Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar (SINTEF Rapport;, Report, 2019)
  Med kurs mot ukjent fremtid. Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og ...
 • Ny støyanalyse for Arendal lufthavn Gullknapp 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Digital rapporter;2019:00515, Research report, 2019-05-24)
  Det er beregnet nye støysoner for Arendal Lufthavn Gullknapp basert på opplysninger om fremtidig drift av flyplassen. Beregningene er gjort i henhold til retningslinje T1442/2016 fra Klima og Miljøverndepartementet. I ...
 • Arbeidsinkludering. Med arbeidsgiverne på laget 

  Mandal, Roland; Midtgård, Trude Mariane; Mordal, Siri (SINTEF Digital rapporter;2019:0060, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet "Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget", som SINTEF har utført med finansiering fra FoUseksjonen i Arbeids- og veiferdsdirektoratet. Målsettingen med ...
 • Spillaudiometri - Sluttrapport 

  Tronstad, Tron Vedul (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Det har blitt utviklet et dataspill, Lyders lyder, for barn som måler hørselen til brukeren mens det spilles. Spillet bruker tale-i-støy som testmetode. Målgruppen er barn i førskolealder og systemet er designet for å passe ...
 • Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt. 

  Das, Anita; Reitan, Jarl; Holbø, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» ...
 • God toppledelse av kunnskapsbedrifter 

  Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Hovedleveransen er en idébok som samler resultatene fra parallelle casestudier av toppledere i seks norske kunnskapsbedrifter; hvorav tre er IT-bedrifter og tre er ...
 • Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing 

  Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
  Acoustic vehicle alerting sound (AVAS) is implemented on electric and hybrid vehicles (inelectric mode) as a safety tool to warn pedestrians at low vehicle speedsO. The main objective of this project has been to evaluate ...
 • Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre 

  Rohde, Tarald; Bergsdal, Håvard; Hjelkrem, Odd Andre (SINTEF Rapport, Research report, 2019)
  I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om ...
 • ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet 

  Syversen, Tore; Høyli, Randulf; Dinessen, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2019)
  Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
 • Hva er et pasientforløp? 

  Halvorsrud, Ragnhild; Skjuve, Marita (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Pasientforløp har nærmest blitt et obligatorisk uttrykk i helsesammenheng, enten du er politiker, sykepleier, eller IT-ansvarlig. Denne rapporten oppsummerer resultater fra et forprosjekt der vi har undersøkt selve begrepet ...
 • Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter 

  Evjemo, Tor Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Norsk luftfart er internasjonal og blir påvirket av globale bransjetrender og teknologisk utvikling. Luftfartstilsynet poengterer at flysikkerhetsarbeid fremover vil innebære å opprettholde dagens positive sikkerhetsstatistikk ...
 • Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016 

  Randeberg, Rolf Tore; Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er ...
 • Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune 

  Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for ...
 • Støyutredning Notodden flyplass Tuven 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for en framtidig utvidelse av Notodden Flyplass Tuven i henhold til retningslinje T-1442/2016. Beregningene av flystøy er utført med NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ...
 • Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer 

  Grut, Lisbet; Berntsen, Karin (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø ...
 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette ...
 • Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er ...
 • Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr 

  Øien, Knut; Sklet, Snorre; Hauge, Stein; Schjølberg, Per (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring ...

View more