• 1st RE-food Symposium - Goa, India, Feb. 2018 - Sustainable technologies for Food processing and preservation 

   Eilertsen, Aleksander Børresen; Thakur, Maitri; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen (SINTEF Ocean rapporter;OC2018:00680, Research report, 2018-06-20)
   There is an urgent need to provide food and feed ingredients for the growing world population while tackling the problem of food loss at a global scale at the same time. Solutions for reducing food loss and strengthening ...
  • 2019:00075 A - D5.1 Industrial production line for seedlings - MACROSEA WP5 

   Alver, Morten (SINTEF Ocean rapporter;2019:00075 A, Research report, 2019-01-17)
   The production process for seedlings of macroalgae is analysed with regard to challenges and bottlenecks associated with industrial scale production. Based on issues identified for each sub-process, an action plan with ...
  • A26678 - Produksjonsenhet for restrukturert agn 

   Carvajal, Ana Karina; Erikson, Ulf Gøran; Fure, Håkon; Kristinova, Vera (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26678, Research report, 2015-01-23)
  • A26961 - Internasjonalt forskernettverk innenfor fiskevelferd, atferd, stress og produktkvalitet i forbindelse med trenging av laks (NFR prosjektnr. 234048/E40) 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26961, Research report, 2015-05-26)
   Resultatene prosjektet har oppnådd kan oppsummeres slik: • Det er etablert et internasjonalt nettverk innenfor fiskevelferd, atferd, stress og produktkvalitet av oppdrettslaks med forskere fra fem land; AVS Chile (Chile), ...
  • A-BALANSE Metodeutvikling for evaluering av arealplanleggings- og utviklingsprosessen for havbrukslokaliteter i norske kystkommuner 

   Tiller, Rachel; Ratvik, Ingeborg; Torgnes, Arnfinn (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27180, Research report, 2015-09-21)
   Metodeutvikling for vurdering av frimerkeplanlegging for havbruk i norske kystkommuner. Formålet med rapporten er å utvikle og teste en metodikk for kartlegging og evaluering av areal planer for sjøområdene i norske kommuner ...
  • Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Kosmo, Jan Petter (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26097, Research report, 2014-05-06)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2013, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produkter. I 2013 oppstod det 867 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Kosmo, Jan Petter (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26097, Research report, 2014-05-06)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2013, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produkter. I 2013 oppstod det 867 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2014 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Viken, Andreas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26863, Research report, 2015-06-08)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2014, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2014 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2015 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Marthinussen, Anders (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A 27704, Research report, 2016-05-30)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2016 - Tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Marthinussen, Anders (SINTEF Ocean report;OC2017 A-095, Research report, 2017-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2016, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2016 ...
  • An electronic traceability system based on EPCIS standard: Pilot study 

   Thakur, Maitri; Larsen, Øystein; Forås, Eskil; Ringsberg, Henrik; Hild, Niklas (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18106, Research report, 2011-01-14)
   Within the eTrace project to develop and evaluate an electronic traceability system,a pilot test was performed in Sweden to test an EPCIS-based traceability system to track product through the cod fish value chain. The ...
  • A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A25981, Research report, 2014-06-03)
   Cultivation of macroalgae at the lowest trophic level, using only sunlight and nutrients from the sea while taking up CO:z, will have a neutral carbon footprint and the biomass will contribute significantly to meet the ...
  • Anker og holdekraft Fullskala forsøk 

   Høy, Erik; Martinsen, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106029, Research report, 2010-04-07)
   SINTEF Fiskeri og havbruk AS gjennomførte fullskala forsøk med ankere til havbruksanlegg i uke 41, 2009. Anker fra fire ulike leverandører ble testet i fullskala og holdekraft ble dokumentert. Forsøkene ble gjennomført ...
  • Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060 

   Aarsæther, Karl Gunnar; Standal, Dag; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26774, Research report, 2015-01-26)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse ...
  • APS Best practice design Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen 

   Moe, Helene Katrine; Salomonsen, Cecilie; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26121, Research report, 2014-09-11)
   Denne manualen er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen bidrar med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming ...
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Ocean rapporter;2018:0287, Research report, 2018-03-08)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Arkitektur for Krevende maritime operasjoner. DINO-Dynamiske informasjonssystemer for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22356, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten presenterer en arkitektur for domenet "Krevende maritime operasjoner'" (KMO). KMD benyttes her for operasjoner innen maritime næringer der maritime næringer omfatter offshore, sjøtransport, havbruk, energiproduksjon ...
  • Arkitektur for kystsoneutvikling 

   Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22423, Research report, 2012-03-01)
   Integrert kystsoneforvaltning er et omfattende område internasjonalt. Det er utviklet en mengde metoder, modeller og framgangsmåter innen ulike sektorer, og det finnes enorme mengder med informasjon. Det er derfor en stor ...
  • Artsselektiv snurrevad - Utvikling av fangstbegrensende innretninger til snurrevadfisket 

   Vollstad, Jørgen; Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Rindahl, Lasse; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27397, Research report, 2014-10-03)
   Vinteren 2013 fikk SINTEF i samarbeid med fiskebåtrederiet Tustern AS og redskapsleverandøren NOFI AS støtte fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge (RFFNord) til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt på snurrevad. I ...
  • A short review of the state-of-the-art of pneumatic oil barriers and bubble flotation at sea 

   McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Darling, P.S; Johansen, Ø.; Brørs, B.; Leifer, Ira (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103024, Research report, 2010-03-22)
   The authors have reviewed sources of information relevant to the use of air bubbles to develop new technology for combating oil spills at sea, including an overview of the status of oil spill response in Norwegian waters. ...