Now showing items 21-40 of 776

  • Rammeverk for klimatilpassing av bygningar 

   Kvande, Tore; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Sivertsen, Edvard; Gaarder, Jørn Emil; Elvebakk, Kristin (Klima 2050 Report;40, Research report, 2023)
   Forord. Denne rapporten presenterer eit rammeverk for klimatilpassing av bygningar. Rammeverket er meint å framheve myndigheitskrava til klimatilpassing, å vise til verktøy som kan vere til nytte for å verifisere at valte ...
  • En utslippsfri anleggsprosess i Rogaland 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Vandervaeren, Camille; Homaei, Shabnam; Henke, Lilo Maria Keti (SINTEF Notat;48, Research report, 2023)
   Forord Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for å stille krav til entreprenører og leverandører for utslippsfrie anleggsplasser i Rogaland og simulere energi- og effektbehov for en planlagt helelektrisk anleggsplass ...
  • Fysisk skolemiljø og pedagogikk. En kunnskapsoversikt 

   Ulleberg, Hans Petter; van Verseveld, Marloes (SINTEF Fag;99, Research report, 2023)
   I norsk grunnopplæring har elevene rett til et fysisk skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Forskning viser at kvaliteten på det fysiske læringsmiljøet har stor betydning som ramme for å oppfylle sosiale og ...
  • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
   Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...
  • Bærekraftig forvaltning av vann- og avløpsinstallasjoner i bygninger. Kunnskapsgrunnlag og tilnærming 

   Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;95, Research report, 2022)
   Komponentene i en bygning har ulike levetider, og vedlikehold må planlegges ut fra dette. For bærekraftig bruk av naturressurser er det avgjørende at produkter og materialer benyttes så lenge som mulig, repareres, og i ...
  • Levetider for vann- og avløpsrør av plast i bygninger. Kartlegging av nedbrytningsfaktorer og testmetoder 

   Stråby, Karolina; Aas, Camilla Bakken; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;96, Research report, 2022)
   I et bærekraftsperspektiv er det viktig å benytte produkter og materialer så lenge som mulig, reparere dem og i større grad bruke dem på nytt eller gjenvinne dem. Levetiden kan forlenges ved å skifte komponenter med ...
  • Levetider for våtromsmembraner i bygninger. Kartlegging av nedbrytningsfaktorer og testmetoder for å estimere levetid 

   Aas, Camilla Bakken; Stråby, Karolina; Fiskum, Lars-Erik (SINTEF Fag;97, Research report, 2022)
   Våtromsmembraner kommer i flere varianter og forskjellige typer polymerer. Egenskapene til disse produktene avhenger blant annet av hvordan de er bygd opp. Siden de forskjellige mem-branene kom på markedet, har det foregått ...
  • Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

   Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
   Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
  • Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer 

   Moschetti, Roberta; Risholt, Birgit Dagrun; Skogstad, Hans Boye; Time, Berit (SINTEF Notat;47, Research report, 2022)
   Forord. Byggenæringen kaster i dag mye materialer som kan brukes på nytt. Dette notatet er et resultat av en innledende studie hvor muligheter og utfordringer for ombruk av vinduer ble undersøkt. Vi har også utarbeidet et ...
  • Vurdering av restrisiko. Rammeverk og eksempler 

   Eidsvig, Unni; Gauer, Peter (Klima 2050 Report;39, Research report, 2022)
   Sikringstiltak mot skred eller andre naturfarer kan redusere risikoen betraktelig, men vil aldri kunne gi total beskyttelse i enhver sitasjon. Det vil alltid være en restrisiko. Den risiko-reduserende effekten av et ...
  • Sørpeskred. Egenskaper, historikk og sikringsløsninger 

   Jaedicke, Christian; Kalsnes, Bjørn; Solheim, Anders (Klima 2050 Report;, Research report, 2022)
   Sørpeskred er en hurtig massebevegelse som består av en blanding av snø og vann. Det er en skredtype som er mindre dokumentert og studert enn tradisjonelle snøskred eller flom- og jordskred. Ikke desto mindre kan ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;46, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;45, Research report, 2022)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This fourth version of the ZEN ...
  • Merkeordning for avfall i byggeprosjekter. Definisjon og nøkkelindikatorer. Versjon 1 

   Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; González, Pablo; Magerøy, Kristoffer (SINTEF Notat;46, Research report, 2022)
   Forord. Dette notatet er første versjon til et merkeordningssystem for avfallsreduksjon på byggeplass og presenterer resultater fra forskningsprosjektet ConZerW (Construction Site Zero Waste). Målet med notatet er å tydelig ...
  • Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schneider-Marin, Patricia; González Fernández, Irene; Winsvold, Jonas Rydtun; Rosochacki, Lukasz; Nørstebøen, Stein; Tonjer, Anna-Thekla; Erikstad, Heidi (ZEN Report;43, Research report, 2022)
   Teori møter praksis – er miljøriktige bygg økonomisk gjennomførbare? Hovedutfordringen for ZEN pilotområdet Ydalir er å sikre en riktig tilnærming til målet om reduksjon av klimagassutslipp slik at de totalt sett oppnår ...
  • Sirkulær masseforvaltning. Materialstrømsanalyse av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsnæringen 

   Rise, Torun; Simoni, Mark Uwe; Margreth, Annina; Hausmann, Fredrik; Gjerde, Tanja Marie; Håkonsen, Jo Gunnar; Rudberg, Espen (SINTEF Fag;94, Research report, 2022)
   Prosjektet "Sirkulær masseforvaltning" skal utvikle nye tjenester for å effektivisere bruk, ombruk og gjenvinning samt lagring og transport av byggeråstoff mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen. Dette omfatter både ...
  • Ocean Space Centre. Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Anton, Karin; Borg, Alexander (ZEN Report;42, Research report, 2022)
   Målsetningen med denne ZEN-casen er å kartlegge omfanget av klimagassutslipp fra teknisk utstyr og tekniske installasjoner samt vurdere tilgang og kvalitet på miljødata for disse. Rapporten vil være et grunnlag for å ...
  • Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Andenæs, Erlend; Time, Berit; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;37, Research report, 2022)
   Kompakte tak er tak som består av ett eller flere materiallag som ligger i en tett sandwich-konstruksjon uten luftsjikt. I omvendte kompakte tak er det vanntette sjiktet (takmembranen) plassert under isolasjonssjiktet. ...
  • Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Rapport fra forskningsprosjektet Bopilot 

   Støa, Eli; Høyland, Karin; Narvestad, Randi; Denizou, Karine; Larsen, Tina; Vollan, Vidar; Gjessen, Trine; Molden, Maria; Blanc, Celine (SINTEF Fag;93, Research report, 2022)
   Dagens boligsektor styres av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om boligløsninger som støtter sosialt inkluderende nabolag og et hverdagsliv som gir redusert ...