Show simple item record

dc.contributor.authorWærp, Silje
dc.contributor.authorSvensson, Anna
dc.contributor.authorHoløs, Sverre Bjørn
dc.contributor.authorMurphy, Mark Allen
dc.date.accessioned2016-11-06T10:45:52Z
dc.date.accessioned2016-11-08T11:15:16Z
dc.date.available2016-11-06T10:45:52Z
dc.date.available2016-11-08T11:15:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSINTEF Byggforsk Prosjektrapport. 29 p. SINTEF akademisk forlag, 2012nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-536-1270-6
dc.identifier.issn1504-6958
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2420045
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractRapporten oppsummerer livsløpsanalyse (LCA) av fasadeisolerings system puss på isolasjon. Livsløpsanalysen dokumenterer produktenes miljøbelastning fra vugge til grav samt beregner spart energi og tilhørende sparte klimagassutslipp når systemet benyttes til etterisolering. Det er beregnet tre ulike alternativer for isolasjon, steinull, EPS og fenolisolasjon med en tykk else som gir samme U-verdi. Produksjonsfasen for puss og isolasjon har størst betydning for klimagassutslippet, det utgjør i størrelseso rden 85 % av totale klimagassutslippet over hele livsløpet for alternativene. Det som skiller de ulike alternativene er produksjonsfase for isolasjonen og transport. Bruk av 120 mm st einull eller EPS alternativt 70 mm fenolisol asjon gir en forskjell mellom laveste (E PS) og høyeste verdi (steinull) på 47 % på energibruk. Forskjellen me llom laveste (steinull) og høyeste verdi (EPS) er 28 % på klimagassutslipp. Endres densiteten på steinull fra 75 kg/m3 t il 90 kg/m3 blir forskjellen kun 7 % på klimagassutslipp. Med datagrunnlaget som foreligger anbefales det ikke å la klimagassutslipp legges til grunn ved valg av isolasjonstype, men inklude re flere miljøparametre. Mulighet for gjenvinning og innhold av prioriterte miljøgifter bør vektlegges ved valg, det bør også ses på andre miljøparametre. Det anbefales å gjøre flere sammenligninger av ulike fasadesystemer. Ved å sammenligne flere miljødata, både spesifikke og generiske, kan resultatene generaliseres. Ser ma n på materialenes energi og klimagassutslipp over livsløpet mot spart energi og klimagassutslipp som følge av redusert varmetap, gir dette samlet sett en besparelse i løpet av om lag ett år. Behov for hyppigere utskiftning som følge av redusert levetid påvirker dette resultatet. Energikilde til oppvarming vil ha stor betyd ning for dette resultatet. Klima, ventilasjonsløsning i bygninger og bygnin gen var isolert i utgangspunktet vil også påvirke resultatet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF akademisk forlagnb_NO
dc.relation.ispartofseriesProsjektrapport (SINTEF Byggforsk);95
dc.subjectLIvsløpsvurderingnb_NO
dc.subjectLCAnb_NO
dc.titleLivsløpsvurdering (LCA) av puss på isolasjonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-11-06T10:45:52Z
dc.rights.holder© Copyright SINTEF akademisk forlag 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens be stem mel ser. Uten særskilt avtale med SINTEF akademisk forlag er enhver eksemplarfram - stilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inn- dragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Bygg-, anleggs- og transportteknologi: 532nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO
dc.identifier.cristin982992
dc.subject.keywordLCA / LCA
dc.subject.keywordLivsløpsvurdering / Life Cycle Assessment


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record