Recent Submissions

 • Risikokartlegging og analyse av Integrerte Operasjoner (IO) med fokus på å synliggjøre kritiske MTO aspekter 

  Grøtan, Tor Olav; Albrechtsen, Eirik (SINTEF rapport;A7085, Research report, 2008)
  Rapporten identifiserer viktige endringer i menneskelige og organisatoriske forhold ved innføring av Integrerte Operasjoner (IO). Disse endringselementenes innvirkning på storulykkesrisikoen drøftes basert på seks ulike ...
 • Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid 

  Rosness, Ragnar; Forseth, Ulla; Wærø, Irene (SINTEF rapport;A16296, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer resultater fra en empirisk studie av rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid i norsk petroleumsvirksomhet. Informanter knyttet til oljeselskap, entreprenører og underleverandører ble intervjuet ...
 • REMES - a regional equilibrium model for Norway with focus on the energy system 

  Werner, Adrian; Pérez-Valdés, Gerardo A; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  The RegPol project (Regional effects of energy Policy) studied interrelations between energy systems and the economy to improve the understanding of regional differences, needs and barriers for the move towards a more ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring 2010 - en ringvirkningsanalyse 

  Henriksen, Kristian; Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (Research report, 2012)
  Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i 2010, gjennom kartlegging av omfanget av fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk, ...
 • Reisemiddelfordeling i Ringerike, Jevnaker og Hole 

  Tretvik, Terje Kristian (SINTEF rapport;A24714, Research report, 2013)
  I forbindelse med KVU for transportsystemet i Hønefossområdet ønsker Statens vegvesen Region sør bistand til å finne reisemiddelfordelingen for Ringerike, Jevnaker og Hole. Utvalget fra NRVU 2009 anses å være for lite til ...
 • A Handbook for Product development using 3 Dimensional Concurrent Engineering 

  Hajikazemi, Sara; Arica, Emrah; Gran, Erik; Roulet-Dubonett, Olivier; Torvatn, Hans Yngvar (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  This report is intended as guide for manufacturing enterprises wanting to try 3- Dimensional Product Development for themselves. It is built on experiences from aconcrete Product Development Project, but here the participants ...
 • Resultater fra tester av Fastsandspredere i uke 3/2005 

  Vaa, Torgeir (SINTEF Rapport;STF50 A05179, Research report, 2005)
  Hensikten med testene på Dombås i uke 3/2005 var å prøve ut Fastsandenheter både med hensyn på funksjonalitet og driftsmessige forhold samt effekten på veg i form av friksjonstilskudd etter strøing. Tester av den typen en ...
 • Møte- og utforkjøringsulykker i et barriereperspektiv 

  Moe, Dagfinn; Sakshaug, Kristian; Hokstad, Per; Alteren, Bodil (SINTEF Rapport;STF50 A05001, Research report, 2005)
  Rapporten beskriver en risikoanalysemodell for møte- og utforkjøringsulykker, basert på barrierer og risikopåvirkende faktorer. Modellen er benyttet til å analysere 55 møte- og utforkjøringsulykker i kurver. Resultatene ...
 • Safety and reliability reports 1986-2004 

  Øien, Knut (SINTEF Rapport;STF50 A05118, Research report, 2005)
  This report gives an overview of the research reports produced in the period 1986 – 2004 by SINTEF Technology and Society, Department of Safety and Reliability.Only unrestricted reports are referenced, however both Norwegian ...
 • Essays on socio-technical vulnerabilities and strategies of control in Integrated Operations 

  Størseth, Fred; Andersen, Siri; Besnard, Denis; Grøtan, Tor Olav; Hollnagel, Erik; Hovden, Jan; Mostue, Bodil Aamnes; Vatn, Jørn; Albrechtsen, E (SINTEF Rapport;A14732, Research report, 2010)
  The report consists of 11 essays written by authors representing different disciplines and schools in risk research. The collection of essays elaborates various threats and vulnerabilities in Integrated Operations (IO) ...
 • Følgeevaluering av prosjekt Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn 

  Lippestad, Jan Wilhelm (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn ...
 • Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer 

  Kilskar, Stine Skaufel; Wasilkiewicz, Kinga; Nygaard, Bjørn; Øren, Anita (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, ...
 • Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016 

  Finne, Håkon; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn (SINTEF Rapport;A28066, Research report, 2017)
  Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. ...
 • Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler 

  Hem, Karl-Gerhard; Dale, Øystein (SINTEF Rapport;A27934, Research report, 2016)
  Målet med prosjektet var å kartlegge nytte-kostnadsanalyser som er gjennomført for tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede og for velferdsteknologi. Det er gjennomført et litteratursøk, intervjuer av brukerorganisasjoner ...
 • Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten 

  Grut, Lisbet; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Fauske, Anne Liv; Kraver, Inger; Sandåker, Torjus (SINTEF Rapport;A27853, Research report, 2016)
  Mål og oppgaver i prosjektet Målet for prosjektet har vært å utvikle digitalt teknologi for å effektivisere administrasjon og planlegging i hjemmetjenesten og frigjøre tid til pasientrettede tjenester. Kommunen har samarbeidet ...
 • Forsøk på felles, tverretatlig akuttjeneste for barnevern og psykisk helsevern. Evaluering av Akuttprosjektet i Kristiansand 

  Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Melby, Line (SINTEF Rapport;A27731, Research report, 2016)
  I Kristiansand har man gjennom en treårs-periode prøvd ut en modell der barnevern og psykisk helsevern for barn og unge samarbeider i en felles, tverretatlig akuttjeneste. Akuttprosjektets hovedmål har vært å utvikle en ...
 • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 

  Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (Research report, 2011)
  Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- ...
 • NFR-prosjekt - Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer - Årsrapport for 2004 

  Sandtorv, Helge Audun (SINTEF Rapport;STF50 A05050, Research report, 2005)
  Rapporten summerer aktiviteter og resultater fra Forskningsråd-prosjektet ”Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer” for år 2004. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledes av Statoil. SINTEF er ...
 • InfraPlan A tool for socio-economically optimal railway infrastructure investments under uncertainty 

  Flatberg, Truls; Fodstad, Marte; Kaut, Michal; Lium, Arnt-Gunnar; Werner, Adrian (SINTEF Rapport;2017-00898, Research report, 2017)
 • Balancing Markets and their Impact on Hydropower Scheduling 

  Helseth, Arild; Fodstad, Marte; Henden, Arild Lothe (SINTEF ENERGI AS Rapport;TR A7558, Research report, 2016)

View more