Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Lars
dc.contributor.authorSchild, Peter G.
dc.contributor.authorPettersen, Trine Dyrstad
dc.contributor.authorBlom, Peter
dc.contributor.authorGullbrekken, Lars
dc.date.accessioned2016-11-06T13:42:42Z
dc.date.available2016-11-06T13:42:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-5361305-5
dc.identifier.isbn978-82-536-1309-3
dc.identifier.issn1504-6958
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419639
dc.description.abstractKapittel 1 presenterer de norske passivhuskravene gitt i standarden NS 3700:2010. Oppvarmingsbehovet skal beregnes med lokale klimadata, og ikke med standard referanseklima som etter rammekrav i TEK10. NS 3700 har et areal- og klimakorrigert oppvarmingskrav, hvor det tillates høyere oppvarmingsbehov enn 15 kWh/m2 oppvarmet BRA når boligbygget er mindre enn 250 m2 oppvarmet BRA, og når årsmiddeltemperaturen er lavere enn 6,3 oC (tilsvarer Osloklima). NS 3700 stiller videre minstekrav til spesifikt varmetapstall og minstekrav til bygningsdeler og komponenter. Standarden har også et eget energiforsyningskrav som sier at deler av energiforsyningen skal dekkes med annet enn elektrisitet og fossile brensel. Kapittelet presenterer videre utviklingen innenfor BIM-området, og mulighet for å overføre informasjon fra BIM-modell til energisimuleringsprogram. Kapittel 2 beskriver beregning av energibehovet etter NS 3031, og hvilke inndata som kreves. Kapittelet gir eksempler på verdier som kan benyttes i energisimuleringen. Kapittel 3 viser et detaljert eksempel på beregning av energibehovet i et passivhus ved hjelp av SINTEF Byggforsk sitt dynamiske energiberegningsprogram TEK-sjekk Energi. Som eksempel er det valgt en enebolig i to fulle etasjer med flatt tak. Dette huset, Demohuset, er Boligprodusentenes demonstrasjonshus (www.demohuset.no). Energiytelsen til huset beregnes opp mot kravene i NS 3700. Det antas at boligen ligger i Osloklima. Huset klarer akkurat oppvarmingskravet som er 20 kWh/m2. Minstekravene oppfylles med god margin. Kapittel 4 diskuterer de ulike faktorene som virker inn på det beregnede oppvarmingsbehovet. Det kreves ambisiøse og kostnadsdrivende løsninger for at Demohuset skal tilfredsstille passivhuskravet i NS 3700. To aktuelle grep for å forbedre kostnadseffektiviteten er å utføre huset med et kaldt uluftet loftsrom (W-takstoler), og ikke flatt kompakttak, og samtidig velge en mer kompakt bygningsform med rektangulær grunnflate. Med disse to grepene kan isolasjonen i taket reduseres til 50 cm og i ytterveggene til 30 cm. Men husets uttrykk vil samtidig endres radikalt. Kapittelet viser at det i andre klima enn Osloklima kan være vesentligere enklere å tilfredsstille passivhuskravene i NS 3700. Kapittel 5 og 6 omtaler kort noen utfordringer knyttet til fuktsikring av passivhus og hvordan lekkasjetallet skal måles etter standarden NS-EN 13829.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF akademisk forlagnb_NO
dc.relation.ispartofseriesProsjektrapport (SINTEF Byggforsk);105
dc.subjectPassivhusnb_NO
dc.subjectEnerginb_NO
dc.subjectOppvarmingnb_NO
dc.subjectBIMnb_NO
dc.titleVeileder for prosjektering av passivhus – småhusnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Copyright SINTEF akademisk forlag 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF akademisk forlag er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.description.localcode3B076201nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record