• Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Rapport;2018:0287, Research report, 2018)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • En metastudie om innsidetrusselen 

   Høiby, Marte; Brennhovd, Pål; Øren, Anita (SINTEF Rapport;2023:01616, Research report, 2023)
   Denne rapporten skal gi økt forskningsbasert kunnskap om hvordan personellsikkerhet kan håndteres og innsiderisiko reduseres, og er basert på en metastudie av forsknings- og grålitteratur innen personellsikkerhet og ...
  • Endres prevensjonsvaner og abortrate hos kvinner 20-24 år ved tilbud om gratis hormonell prevensjon? 

   Øren, Anita; Leistad, Lilian; Haugan, Tommy (SINTEF Rapport;A14751, Research report, 2010)
   Bakgrunn: Kvinner i alderen 20-24 år har den høyeste abortraten i Norge. For å undersøke om gratis hormonell prevensjon endrer prevensjonsvaner og abortrate hos kvinner i denne alderen, ga Helsedirektoratet SINTEF i oppdrag ...
  • Evaluering av arbeidsmiljøindikatorene 

   Øren, Anita; Kråkenes, Tony (SINTEF Rapport;A26916, Research report, 2015)
  • Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Melby, Line; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita (SINTEF Rapport;A26547, Research report, 2014)
  • Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita (SINTEF Rapport;A27653, Research report, 2016)
  • Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita (SINTEF rapport;A27653, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes ...
  • Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer 

   Kilskar, Stine Skaufel; Wasilkiewicz, Kinga; Nygaard, Bjørn; Øren, Anita (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, ...
  • Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø 

   Øren, Anita; amklov, petter grytten; Evjemo, Tor Erik; Antonsen, Stian (SINTEF Rapport;2021:00384, Research report, 2021)
   Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med ...
  • Kartlegging av arbeidstid i petroleumsnæringen 

   Vatn, Dorthea Mathilde Kristin; Aalberg, Asbjørn Lein; Øren, Anita; Bjørge, Nina Møllerstuen (SINTEF Rapport;2023:00064, Research report, 2023)
   Offshoreindustrien er kjent for å ha en krevende arbeidstid, og både teori og observasjoner antyder at krevende arbeidstid kan ha sammenhenger med en rekke negative helseutfall og risiko for skader. Denne studien har ...
  • Kommunal beredskap - hva mener kommunene? 

   Øren, Anita; Wasilkiewicz, Kinga; Mohammad, Abdul Basit; Almklov, Petter Grytten; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Schiefloe, Per Morten (SINTEF Rapport;A27171, Research report, 2016)
   Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. ...
  • Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader 

   Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Øren, Anita; Rohde, Tarald (SINTEF Rapport;A27430, Research report, 2016)
   SINTEF har etter oppdrag frsa Arbeidstilsynet estimert de samfunnsøkonomiskekostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Oppdragsgiver: Arbeidstilsynet
  • Metode for vurdering av resiliensnivået i kritisk infrastruktur - veileder 

   Øien, Knut; Øren, Anita; Fiskvik, Jannicke (SINTEF Rapport;2020:01001, Research report, 2021)
   Formålet med denne veilederen er å beskrive hvordan resiliensnivået, og dermed evnen til å verne seg mot og håndtere forventede og uventede hendelser, kan vurderes og måles i kritiske infrastrukturer i Norge. Hensikten ...
  • Multicultural workplaces: A state of the art study of the Norwegian construction industry 

   Wasilkiewicz, Kinga; Kilskar, Stine Skaufel; Øren, Anita; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Kilanowska, Iwona (Chapter, 2018)
   A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, ...
  • Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway 

   Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BACKGROUND: Fishers exposed to unfavourable environmental conditions may suffer negative health ef- fects. This study aimed to identify musculoskeletal symptoms in professional fishers in Norway using data from several ...
  • Organizational culture and societal safety: Collaborating across boundaries 

   Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Bye, Rolf Johan; Øren, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We discuss how cultural boundaries between groups and organizations can affect societal safety. Societal safety is an issue that challenges institutional structures and requires coordination and collaboration among a ...
  • Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2007 

   Øren, Anita; Bakken, Inger Johanne (SINTEF Rapport;A3961, Research report, 2007)
   Oppdragsgiver: Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Societal threat landscapes of petroleum industry activity in the high north 

   Okstad, Eivind Halvard; Grøtan, Tor Olav; Øren, Anita (Chapter, 2018)
   Today, industrial and societal systems interact and become more complex than ever, and hidden, dynamic and emerging threats and vulnerabilities evolve. By observing the petroleum activity in the north (west Barents Sea) ...