• Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Beslutningsstøtteverktøy for etablering av en bio-sirkulær industriklynge i Orkdalsregionen. Forberedende prosjekt 

   Werner, Adrian; Johansen, Ulf; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2019:00519, Research report, 2019)
   Orkanger er et industriområde i Trøndelag der sirkulær økonomi kan settes i system og skape økonomiske og miljømessige gevinster samt fremtidige industriarbeidsplasser. En bie-sirkulær industriklynge som utnytter ressurser ...
  • Bioøkonomi i Innlandet - Tiltak og virkemidler 

   Sandberg, Eli; Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald (SINTEF rapport;2020:00943, Research report, 2020)
   Denne rapporten er en analyse som viser utfordringer med dagens virkemidler, og hvilke eksisterende og nye tiltak som kan utløse verdiskapingspotensialet i bioøkonomirelaterte næringer i Innlandet. Det er gjort en bred ...
  • Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

   Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
   Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
  • A hybrid perspective on energy transition pathways: Is hydrogen the key for Norway? 

   Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hydrogen may play a significant part in sustainable energy transition. This paper discusses the sociotechnical interactions that are driving and hindering development of hydrogen value chains in Norway. The study is based ...
  • A hybrid perspective on energy transition pathways: Is hydrogen the key for Norway? 

   Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hydrogen may play a significant part in sustainable energy transition. This paper discusses the sociotechnical interactions that are driving and hindering development of hydrogen value chains in Norway. The study is based ...
  • Impact assessment of zero emission building processes in Oslo 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag, Research report, 2022)
   The goal of the City of Oslo is that building and construction activities in Oslo shall be zero emission by 2030. From 2025, building and construction work carried out on assignment for the City of Oslo shall be zero ...
  • Indikatorer for klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Testing i Trondheim kommune 

   Sandberg, Eli; Henke, Lilo Maria Keti; Knoth, Katrin; Sivertsen, Edvard; Solli, Jøran; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Davøen, Ingjerd R. (Klima 2050 Report;45, Research report, 2023)
   Denne rapporten oppsummerer resultater i prosjektet Testing av indikatorer for klimatilpasning. Det er Trondheim kommune som har fått støtte fra Miljødirektoratet for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet knyttet til seg ...
  • Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvisning og rammeverk 

   Sivertsen, Edvard; Sandberg, Eli; Fjellheim, Kristin; Solli, Jøran; Strømø, Ellen-Birgitte; Lilledal, Sandra; Andreassen, Stein-Arne; Time, Berit (Klima 2050 Report;26, Research report, 2021)
   Klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur er flerfaglig. Det er derfor viktig at kommunene på dette temaet utvikler en arbeidsform hvor arbeidet skjer på tvers av kommuner og fagområdene i kommunene. Det er ...
  • Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve (SINTEF Notat;41, Research report, 2021)
   Dette notatet presenterer en kartlegging av insentiver for klimatilpasning og energieffektivi-sering for boliger, og insentivordninger for klimatilpasning for andre markedssegmenter for å drøfte grad av overføringsverdi ...
  • Klimatilpasning av infrastruktur – Betydningen av bærekraftssertifisering med fokus på CEEQUAL 

   Knoth, Katrin; Sandberg, Eli (Klima 2050 Report;33, Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en oversikt over hvorvidt og hvordan bærekrafts-sertifiseringssystemer som CEEQUAL, EU-taksonomien og ISO-standarder for klimatilpasning kan bidra til å gjøre norsk infrastruktur motstandsdyktig i et ...
  • Kommunene har hovedansvaret for klimatilpasning av bygg og infrastruktur 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Ebeltoft, Mia (Journal article, 2020)
   Klimatilpasning av bygg og infrastruktur i Norge er en komplisert sak, der koordinering mellom etatene er en av de største utfordringene.
  • Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050 

   Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;2020:00179, Research report, 2020)
   The report presents a case study where qualitative research framed within transition studies and the multi-level perspective (MLP) is used to discuss the role Norwegian hydrogen production may play in sustainable energy ...
  • Natural perils insurance and compensation arrangements in six countries 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21 E, Research report, 2020)
   This study has made an assessment of the allocation of responsibility for the climate change adaptation of buildings and infrastructure among key agencies in Norway, Sweden, Finland, Germany, France and Canada. The report ...
  • Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land 

   Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise (Klima 2050 Report;21, Research report, 2020)
   Denne studien har kartlagt ansvarsfordelingen og viktige etater for klimatilpasning i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike og Canada. Rapporten presenterer ordningene for naturskadeerstatning og/eller forsikring i ...
  • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

   Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research report, 2021)
   Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
  • Ombruk av bygningsdeler - læringspunkter fra forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia 

   Sandberg, Eli; Fufa, Selamawit Mamo; Knoth, Katrin; Eberhardt, Leonora Charlotte Malabi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Ombruk av bygningsdeler kan bidra til lavere utslipp og mindre avfall fra byggenæringen. I denne artikkelen beskriver vi hva vi kan lære fra seks forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia. Rammevilkårene for ombruk ...
  • Utslippsfri byggeprosess i Oslo. Konsekvensutredning 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Sandberg, Eli; Thorne, Rebecca Jayne; Pinchasik, Daniel Ruben; Sundvor, Ingrid; Bjelle, Eivind Lekve; Gjersvik, Reidar (SINTEF Fag;89, Research report, 2022)
   Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Denne konsekvensutredningen ...
  • Veikart for energi i Norge mot 2050 

   Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør ...