• Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy 

   Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26250, Research report, 2014-06-20)
   Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflaten har med store fangster i forhold til ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit; Josefsen, Kjell Domaas; Almås, Karl Andreas (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • Elektrobedøving av sei Tilleggsaktivitet til FHF-prosjekt 900526 "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Grimsmo, Leif; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24716, Research report, 2013-08-28)
   Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter: (a) ...
  • Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten 

   Rindahl, Lasse; Richardsen, Roger; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24644, Research report, 2013-08-19)
   I dette forprosjektet er det gjennomført vurderinger av mulighetene for ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten. Det er gjort vurderinger av investeringskostnader, driftskostnader og prispotensial, logistikk og teknologiske ...
  • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061 

   Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Ocean rapporter;2018:01302 A, Research report, 2018-12-12)
   I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ...
  • Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter 

   Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean;OC2017 A-196, Research report, 2017-09-15)
   Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk ...
  • Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species 

   Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   During three cruises in the Mid Atlantic Ridge area in 2016 and 2017, we studied the biomass of mesopelagic fish and its potential as a source of protein and oil for animal feed and human consumption. We collected samples ...
  • Kolmuletokt mars 2016 - Tokt med tråleren Selvåg Senior 

   Grimsmo, Leif; Schei, Marte; Widell, Kristina Norne (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27673, Research report, 2016-05-04)
   Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste ...
  • Kommersielle produkter av ryggbeinskjøtt fra laks 

   Østvik, Stein Ove; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80A 105028, Research report, 2010-03-12)
   Det er gjennomført 5 forsøk med produksjon av separert ryggbeinkø0tt fra ryggbein av laks ved tre ulike lakseforedlingsbedrifter i prosjektet. Forsøkene har gitt varierende resultat i forhold til kvalitet på ryggbeinkjøttet. ...
  • Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken" 

   Sistiaga, Manu Berrondo; Schei, Marte; Gjøsund, Svein Helge; Hansen, Kurt; Vollstad, Jørgen; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27288, Research report, 2015-10-15)
   Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering ...
  • Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26355, Research report, 2014)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Frank Asche foretatt en analyse av norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling av sjømat i Norge. Analysen omfatter vurderinger knyttet til: • Dagens situasjon ...
  • Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk 

   Grimsmo, Leif; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26862, Research report, 2015-04)
   Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ...
  • Prosessering av biråstoff fra sild til olje og proteinhydrolysat.Laboratorieforsøk med ulike proteaser og pilotforsøk med ultraferskt råstoff. 

   Slizyte, Rasa; Grimsmo, Leif; Storrø, Ivar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;Al05063, Research report, 2010-11-02)
   Denne rapporten beskriver produksjon av olje og proteinhydrolysat fra frosset og ferskt biråstoff fra sild. Det er utført laboratorieforsøk med ulike enzymer for produksjon av proteinhydrolysater fra frosset råstoff. ...
  • Proteins with neutral taste from salmon backbones 

   Mozuraityte, Revilija; Grimsmo, Leif; Storrø, Ivar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23364, Research report, 2012-09-05)
   The main goal in this project is to find an economic and profitable technology for production of '"tasteless·· fish proteins from salmon backbones. Two possible sources/technologies for the isolation of the proteins are ...
  • Rapport fra tokt med snurrevadbåten "Gunnar K", 22. mars 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21038, Research report, 2011-12-01)
   22. mars 2011 ble det qjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten "Gunnar K" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde ...
  • Rapport fra tokt på Nordkappbanken med snurrevadbåten "Gunnar K", 18.- 24. mai 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21827, Research report, 2012-03-26)
   Forskningstoktet ble qjennomført med kombinasjonsfartøyet "Gunnar K" av Myre (N-246-Ø) eid av Kristoffersen Fiskebåt AS i perioden 19. - 23. mai. Alle halene skjedde i et begrenset område øst av Nordkapp. Utfyllende ...
  • Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving - Visualisering av konsept for oppbevaring av fisk før bedøving 

   Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistaga, Manu; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23928, Research report, 2013-01-29)
   Denne sluttrapporten for AP 2 i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" sammenfatter aktiviteter av ulik art gjennomført i prosjektperioden. Det er utarbeidet et forslag til en standardisert ...
  • Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk 

   Erikson, Ulf Gøran; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26092, Research report, 2014-04-30)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept ...
  • Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26613, Research report, 2015-01-21)
   Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte ...