• Bruk av Salsnes filterteknologi for fjerning av lakselus fra pumpevann ved et lakseslakteri 

   Prestvik, Ø; Erikson, Ulf Gøran; Arff, Johanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104017, Research report, 2010-02-24)
   Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS, januar 2010. Vannprøver for mikroskopering ble hentet utenfor ventemerd, i ventemerd for ...
  • Deformasjon av not og Permaskjørt og krefter på fortøyning 

   Lien, Andreas Myskja; Volent, Zsolt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23184, Research report, 2012-06-28)
   Deformasjon av not og permaskjørt og krefter på fortøyning For å studere hvordan et skjørt vil kunne påvirke krefter på fortøyning, notdeformasjon og vannstrømninger inn i og rundt merden, ble det gjennomført modellforsøk ...
  • Flotasjon av lakselus 

   Solvang-Garten, Torfinn; Bondø, Morten Steen; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27277, Research report, 2015-04-08)
   På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at ...
  • Krefter og deformasjon av skjørt i FhSim Beregning av krefter og deformasjon av skjørt med bruk av simuleringsverktøyet FhSim 

   Rundtop, Per; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24030, Research report, 2013-02-08)
   Skjørtets evne til å skjerme mot lus, samt belastningene som skjørtet påfører merd og fortøyning, er avhengig av de rådende strøm- og bø1geforholdene ved lokaliteten. Gjennom arbeidet presentert i denne rapporten er det ...
  • Miljødokumentasjon Nordmøre Samlerapport for fase 1 og 2 

   Sandnes, Otto Kristian; Staven, Fredrik; Olsen, Yngve; Knutsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Staldvik, Frode; Fossen, Inge (Møreforskning Marin;MA 14-06, Research report, 2014)
   Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter ...
  • Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks 

   Lien, Andreas Myskja; Stien, Lars Helge; Grøntvedt, Randi; Frank, Kevin (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26790, Research report, 2015-03-06)
   Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere effekten av Permaskjørt i forhold til å redusere luspåslag, i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens ...
  • Permaskjørt og merdmiljø - Permaskjørt A4 

   Frank, Kevin; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26686, Research report, 2015-01-31)
   Denne rapporten er en leveranse for aktivitet A4 i prosjektet Permaskjørt. Aktivitet 4 har fokusert på påvirkning på merd miljø ved bruk av Permaskjørt som et tiltak for reduksjon av luspåslag. Spesielt hensyn er gitt til ...
  • Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd Resultater fra forprosjekt med workshop 

   Lien, Andreas Myskja; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19396, Research report, 2011-05-11)
   Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. ...
  • Sporing av lakselusens opphav Villaks eller oppdrettslaks som vertsfisk 

   Standal, Inger Beate; Teien, Hans-Christian (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23789, Research report, 2013-01-18)
   I prosjektet er ulike kjemisk-analytiske metoder evaluert og testet ut for analyser av enkeltindivid av lakselus i copepodittstadiet. Prosjektet kan ses på som et første steg i arbeidet med å utvikle metodikk for bestemmelse ...