• Dimensjonering av gang- og sykkelvegløsninger 

   Fladvad, Marit; Karlsson, Hampus (SINTEF;2022:01149, Research report, 2022)
   Denne rapporten oppsummerer en utredning av krav til anlegg for gående og syklende i vegnormal N200 Vegbygging. Prosjektet er gjennomført i form av et litteraturstudium. Utredninger av forenklet standard på anlegg for ...
  • Kost som metode i vinterdrift av GS-veger. Feltforsøk Bjorli flyplass desember 2018 

   Karlsson, Hampus (SINTEF Rapport;2019:00653, Research report, 2019)
   Målet med forsøket var å dokumentere under hvilke forhold kost som metode i vinterdrift av G/S-veger fungerer best. Det ble gjennomført seks forsøk med komprimert og ukomprimert saltblandet snø og tørrsnø. Hver snøtype ble ...