• Demensomsorg i Trøndelag 

   Sivertsen, Håkon; Løe, Ida Camilla (SINTEF Rapport;2022:00538, Research report, 2022)
   Vi har kartlagt hvordan yngre personer med demenssykdom ivaretas i kommunene i Trøndelag, hvilken kompetanse og kapasitet de møter og hvordan kommunene arbeider. Data er samlet inn via et spørreskjema hvor 34 av 38 ...
  • Erfaringer med Namdal regionråd. Resultater fra en kartlegging av synspunkter fra de som arbeider i Interkommunalt politisk råd Namdal. TFoU-rapport 2020:6 

   Sand, Roald; Løe, Ida Camilla (Research report, 2020)
   Bakgrunn og formål Namdal regionråd har behov for justering i organiseringen som følge av ny kommunelov og erfaringer med regionrådet. Denne rapporten vektlegger erfaringer med tidligere uformelt regionråd, formelt regionråd ...
  • Evaluering av Drømmedagene - et arbeidstiltak ved VekstTorget. TFoU-rapport 2020:4 

   Løe, Ida Camilla; Myhr, Arnhild Ramberg; Naper, Linn Renée (Research report, 2020)
   Trøndelag Forskning og Utvikling har hatt et prosjekt finansiert av Verdal kommune med hensikt på å følge og evaluere oppfølgingstiltaket Drømmedagene i regi av VekstTorget. Tiltaket retter seg mot unge voksne som står ...
  • Evaluering av satsingen på Kystskogbruket 

   Sand, Roald; Haugset, Anne Sigrid; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée (SINTEF Rapport;2021:00766, Research report, 2021)
   Formålet med evalueringen har vært å evaluere og synliggjøre Kystskogbrukets relevans, drøfte hva man har oppnådd av resultater for skognæringa i kystfylkene og peke på hva som bør vektlegges i en framtidig satsing og ...
  • Jobbvinner. Evaluering av tre trønderske piloter. TFoU-rapport 2020:7 

   Lysø, Roald; Løe, Ida Camilla; Carlsson, Espen (Research report, 2020)
   Jobbvinner er en nasjonal satsing etablert 2016 og er et av tiltakene i Kompetanseløft 2020. Målet er å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunene. Satsingen er finansiert av Helsedirektoratet, ...
  • Mobil røntgen i Namdal. Pasientvelferd og samfunnsøkonomi. TFoU-rapport 2019:13. 

   Sivertsen, Håkon; Sand, Roald; Løe, Ida Camilla (Research report, 2019)
   Mobil røntgen i Namdalen ble satt i gang som prøveprosjekt fra januar 2018 og ble satt i vanlig drift fra januar 2019. Med støtte fra Regional Forskningsfond, har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Helse Nord-Trøndelag ...
  • Ny tjenestemodell for forebyggende helse i et partnerskap mellom kommune, frivilligheten og næringsliv 

   Løe, Ida Camilla; Rørvik, Merete (Research report, 2023)
   Vi har gjort et innsiktsarbeid i hvordan Lom kommune kan etablere ny tjenestemodell i et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og næringsliv. Prosjektet består av intervju med eldre hjemmeboende (5 respondenter), kommunalt ...
  • Nærnettverket til yngre personer med demenssykdom 

   Løe, Ida Camilla; Sivertsen, Håkon (SINTEF Rapport;2021:01096, Research report, 2021)
   Å involvere nærnettverket i oppfølging av yngre personer med demens kan ha stor nytteverdi, både for den enkelte pasient, men også for de nærmeste pårørende og samfunnet for øvrig, inkludert kommunen. Nærnettverket er ...
  • Rekruttering av dommere til jordskifterettene 

   Sivertsen, Håkon; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée (TFoU-rapport;2020:129, Research report, 2020)
   Prosjektet har kartlagt potensielle kandidaters interesse for å søke stilling som jordskiftedommer, og stillingens attraktivitet. Overordnede funn kan oppsummeres som følger: • Alle kandidater har vurdert jordskifteretten ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2019. TFoU-rapport 2020:1 

   Naper, Linn Renée; Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Fagerholt, Randi Ann (TFoU-rapport;2020:1, Research report, 2020)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid ...
  • Spørsmål til Barnehage-Norge 2020 - Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren 

   Myhr, Arnhild Ramberg; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée; Janninger, Linda (SINTEF Rapport;2021:00076, Research report, 2021)
   Spørsmål til Barnehage-Norge 2020 presenterer resultatene fra den årlig spørreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren i Norge. Temaene i årets undersøkelse er: Koronastengte barnehager våren 2020, ...