• Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (Research report, 2011)
   Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- ...
  • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19673, Research report, 2011-06-30)
   Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- ...
  • Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd 

   Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24309, Research report, 2013-04-19)
   SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for ...
  • Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge 

   Henriksen, Kristian; Jensen, Østen; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22832, Research report, 2012-03-30)
   Rapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament ...
  • Employment in EU Fish Processing Industry based on Norwegian Seafood 

   Richardsen, Roger; Henriksen, Kristian (SINTEF Fiskeri og Havbruk rapport;A26219, Research report, 2014-07-03)
   The main objective of this report is to evaluate the employment effects inside EU based on supply of seafood products from Norway. Based on available statistical data we find that Norway accounts for approx. 10% of the ...
  • FishTech 2012 Utfordringer og muligheter med trål som fiskeredskap 

   Henriksen, Kristian; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk;A23708, Research report, 2012-12-04)
   Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), Norges forskningsråd/MAROFF, Innovasjon Norge, Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten. ...
  • FishTech 2014 Dialogkonferanse om teknologiutvikling til fiskeflåten 

   Henriksen, Kristian (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26072, Research report, 2014-03-28)
   SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 15.og 16.januar 2014, i samarbeid med Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og VRI Møre og Romsdal, dialogkonferansen FishTech med fokus på teknologiutvikling innen ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal - En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22785, Research report, 2012-05-15)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal En verdiskapingsanalyse 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Rapport;A22785, Research report, 2012)
   Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21517, Research report, 2011-12-15)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Havbruksnæringens betydning i de fire nordligste fylkene - verdiskaping og sysselsetting 

   Sandberg, Merete Gisvold; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Stokka, Arne; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf (SINTEF Rapport;A21517, Research report, 2011)
   Formålet med denne analysen er å vise den samlede betydningen av havbruksnæringen i LU-område (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), i form av produksjonsverdi, verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for ...
  • Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien 

   Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Asheim, Bjørn Terje (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26255, Research report, 2014-08-08)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vii inngå i det faglige grunnlaget ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (SINTEF Fiskeri og havbruk;A20471, Research report, 2011-09-20)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020 

   Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26222, Research report, 2014-08-06)
   Analysen gir rekrutteringsaktører, utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og arbeidskraftbehovet sees opp mot ...
  • Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig 

   Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Biering, Eirik; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra ulike interessehold tas det til orde for innføring av lukkede oppdrettsanlegg. Det gjenstår imidlertid ennå mye før lukkede anlegg kan anses som tilstrekkelig dokumenterte og klare for bruk i kommersiell lakseproduksjon. ...
  • Lønnsom foredling av sjømat i Norge 

   Digre, Hanne; Bar, Eirin Marie Skjøndal; Mathiassen, John Reidar Bartle; Standal, Dag; Grimsmo, Leif; Henriksen, Kristian; Romsdal, Anita; Asche, Frank (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26355, Research report, 2014)
   SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Frank Asche foretatt en analyse av norsk sjømatindustris muligheter til lønnsom foredling av sjømat i Norge. Analysen omfatter vurderinger knyttet til: • Dagens situasjon ...
  • Om noen vilkår for innovasjoner i fiskeflåten - Forprosjekt om muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte. 

   Standal, Dag; Henriksen, Kristian (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24291, Research report, 2013-04-12)
   I dette forprosjektet ble det søkt å besvare om at reduksjonen i antall fartøyer i fiskeflåten på Vestlandet kan påvirke utstyrsleverandørenes forhold til fiskeflåten som fremtidig marked og herunder redusert insentiv for ...
  • Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov 

   Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norge har et stort sjøareal innenfor territorialgrensen som tilsvarer 45 prosent av Norges landareal. Likevel er det kamp om arealene og da spesielt i de kystnære områdene. Fra enkelte hold har det kommet synpunkter på at ...
  • Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter 

   Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; bye, geir; buanes, arild; Myhr, Sindre; emaus, p; mikkelsen, eirik; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24298, Research report, 2013-05-21)
   Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. ...
  • Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter 

   Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Hognes, Erik Skontorp; Bull-Berg, Heidi; bye, geir; buanes, arild; Myhr, Sindre; emaus, p; mikkelsen, eirik; Sunnanå, Knut; Vik, Lars Harald (SINTEF Rapport;A24298, Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. ...