• Den norske fiskeflåten - HMS - status pr. 2010 

   Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103048, Research report, 2010-12-29)
   Oppdraget for denne statusrapporten ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i form av et spesifisert notat datert 31-03-09 med undertittel/mandat: "En beskrivelse og vurdering av situasjonen i fiskeflåten anno 2009. D.v.s. ...
  • Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105002, Research report, 2010-01-07)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...
  • Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass - sluttrapport fra 3-årig tverrfaglig forskningsprosjekt rettet mot sikkerhet og arbeidsforholdene i ulike fartøy- og flåtegrupper 

   Aasjord, Halvard Laurits; Holmen, Ingunn Marie; Okstad, Eivind Halvard; Færevik, Hilde; Guttormsen, Geir; Lamvik, Gunnar Martin; Myhre, Turid (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A053008, Research report, 2005-02-22)
   Personulykkesstatistikken viser at fiskeriet fortsatt må regnes som et av de mest risikofylte yrker i Norge. Det er i dette prosjektet spesielt gjort undersøkelser knyttet til arbeidsoperasjoner i fiskeflåten som er ...
  • Kartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminium 

   Farstad, Arne; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;STF80 A99007, Research report, 1999-10-20)
   Original fra arkiv Scannet  PDF   Rapporten beskriver den risiko som er forbundet med bruk av betong som ballastmateriale og elektriske anlegg i fiskebåter av aluminium. Det er innhentet uttalelser og drøftet ...
  • Occupational safety in aquaculture – Part 1: Injuries in Norway 

   Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-01)
   This article presents an overview of reported injuries in the Norwegian aquaculture industry focusing on the production of Atlantic salmon and trout, which dominates the fish farming industry in Norway. Two different data ...
  • Occupational safety in aquaculture – Part 2: Fatalities in Norway 1982–2015 

   Holen, Siri Mariane; Utne, Ingrid Bouwer; Holmen, Ingunn Marie; Aasjord, Halvard Laurits (Journal article; Peer reviewed, 2017-09-01)
   This article presents an overview of reported fatalities in the Norwegian aquaculture industry focusing on the production of Atlantic salmon and trout, which dominate the fish farming industry in Norway. The data on ...
  • Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Sønvisen, Signe Annie; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Ocean rapporter;2023:01511 A, Research report, 2023-12-22)
   Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I ...
  • Risikoforhold ved automatisk bedøving og manuell bløgging av snurrevadfisk 

   Aasjord, Halvard Laurits; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A26611, Research report, 2014-12-19)
   Det er foretatt en tidlig HMS-vurdering av en ny prosesslinje for mekanisert og delvis automatisert bløgging av torskefisk fanget med snurrevad. Hensikten med å innføre en slik prosesslinje med elektrisk bedøving og ...
  • Speedsjarken "Vårstev" av Napp – om fartøyutvikling og driftserfaring – fase I 

   Aasjord, Halvard Laurits; Enerhaug, Birger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24664, Research report, 2013-08-27)
   Dette prosjektet har hatt som mål å følge opp en ny type 36 fots speedsjark for å dokumentere skipstekniske og driftsmessige egenskaper ved konvensjonell linedrift. Det spesielle ved denne båten er nytt skrogdesign og bruk ...
  • Stabilitet og stabilitetsmarginer for mindre fiskefartøy 

   Aasjord, Halvard Laurits; Enerhaug, Birger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24663, Research report, 2013-11-18)
   Målet med prosjektet har vært å utvikle et kunnskapsgrunnlag for nye forskriftskrav om tiltak for å unngå forlis og havarier forårsaket av dårlig fartøystabilitet i kystfiskeflåten < 15 meter. Av totalt 170 forlishendelser, ...