• Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

   Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
   Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
  • Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung 

   Høyland, Karin; Denizou, Karine; Halvorsen, Trond; Moe, Ellinor (SINTEF Fag;65, Research report, 2020)
   Studien er basert på intervjuer med ansatte i norske kommuner og i embetsverket, befaringer ved utvalgte bygninger/områder og intervjuer med beboere og prosjektledere. Mot slutten av utredningen ble det gjennomført en ...
  • Bofellesskap – et bidrag til økt livskvalitet for eldre? 

   Moe, Ellinor; Hauge, Åshild Lappegard; Høyland, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Bofellesskap har fått en fornyet interesse i dagens samfunn. Fellesskapsløsninger kan bidra til et mer bærekraftig samfunn, både økonomisk, miljømessig og sosialt. Gjennom å dele arealer og utstyr kan de gi lavere ...
  • Bokvalitet og hverdagsliv for eldre 

   Wågø, Solvår; Høyland, Karin (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);36, Research report, 2009)
  • Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;57, Research report, 2019)
   Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste løsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. Med dette ...
  • En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin (SINTEF Fag;35, Research report, 2016)
   Bolig og integrering av funksjonshemmede er sentralt når det gjelder å gjøre byer og nabolag tilgjengelige for alle. Denne studien tar sikte på å bygge opp kunnskap om hvordan boliger og nabolag kan organiseres for å ...
  • Er smått alltid godt i demensomsorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens 

   Høyland, Karin; Kirkevold, Øyvind; Woods, Ruth; Haugan, Gørill (SINTEF Fag;33, Research report, 2015)
   Andelen av eldre med demens øker i befolkningen. Hvordan kan kommunene organisere framtidens boliger og tjenester slik at vi får gode og kostnadseffektive omsorgstilbud for denne voksende gruppen? Kanskje det er på tide å ...
  • Er smått alltid godt i eldreomsorgen? KUNNSKAPSSTATUS 

   Haugan, Gørill; Woods, Ruth; Høyland, Karin; Øyvind, Kirkevold (SINTEF Notat;16, Research report, 2015)
   Denne kunnskapsstatusen inngår i et prosjekt som drøfter eksempler på fysiske og organisatoriske modeller for fremtidens demensomsorg. Litteraturgjennomgangen viser konsensus i forskningen om at personsentrert omsorg ...
  • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;64, Research report, 2020)
   Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
  • Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 

   Høyland, Karin; Denizou, Karine; Christophersen, jon (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);345, Research report, 2003)
   Forord. Dette er andre del av et samarbeidsprosjekt mellom Byggforsk og SINTEF. Første del var en litteraturgjennomgang. Denne delen er hoveddelen av prosjektet. Bakgrunnen er at fellesarealer anbefales i i alle boformer ...
  • Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling 

   Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Schanche, Pernille (SINTEF Fag;50, Research report, 2018)
   Fra forordet: Prosjektet "Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling" er initiert av SINTEF Byggforsk og finansiert av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). Utgangspunkt for ...
  • Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp 

   Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line (SINTEF;2019:00226, Report, 2019)
   Dette er første delrapport fra forskningsprosjektet som følger etableringen og implementeringen av nytt tverrfaglig institusjonstilbud innen barnevern og psykisk helsevern. Prosjektet ser på første fase av etableringen av ...
  • Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin (SINTEF Fag;48, Research report, 2018)
   Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Denne undersøkelsen er en videreføring av En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov (Wågø ...
  • Internevaluering av skoleanlegg. Fokus på funksjonelle og estetiske sider 

   Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter (SINTEF Fag;14, Research report, 2014)
   Skoleanlegget har stor betydning for elevenes og lærernes hverdag. De fysiske rammene kan virke stimulerende eller hemmende for undervisning, læring og sosialt liv på skolen. En internevaluering av skoleanlegget kan brukes ...
  • Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger 

   Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin (SINTEF Fag;78, Research report, 2021)
   Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? Villa Holmboe er et bofellesskap i Tromsø som har eksistert i over 30 år. Åtte venner og bekjente i Tromsø fikk tilslag på en kommunal tomt etter ...
  • Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Rapport fra forskningsprosjektet Bopilot 

   Støa, Eli; Høyland, Karin; Narvestad, Randi; Denizou, Karine; Larsen, Tina; Vollan, Vidar; Gjessen, Trine; Molden, Maria; Blanc, Celine (SINTEF Fag;93, Research report, 2022)
   Dagens boligsektor styres av private utbyggingsinteresser med kortsiktige mål og ivaretar i liten grad samfunnets langsiktige mål om boligløsninger som støtter sosialt inkluderende nabolag og et hverdagsliv som gir redusert ...
  • Konseptrapport for Helsehus i Rauma kommune 

   Lauvsnes, Marte; Stene, Milda Lunde; Eriksen, Thorleif; Reitan, Jarl; Konstante, Rita; Høyland, Karin (SINTEF Rapport;A26488, Research report, 2014)
  • Konsernsatsing velferdsteknologi 

   Reinertsen, Randi Eidsmo; Bull-Berg, Heidi; Farshchian, Babak A.; Høyland, Karin; Reitan, Jarl; Svagård, Ingrid Storruste (Research report, 2016)
  • Leve hele livet? Velferdsteknologiens rolle i nye boligformer for eldre 

   Thygesen, Hilde; Grut, Lisbet; Høyland, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This article is about Care+ (Omsorg+), which is a new care-home concept for the elderly, in which technologies, such as tablets, telecare and smarthome solutions, are integrated. The technologies are expected to support ...
  • Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede 

   Høyland, Karin; Hatling, Morten Arnt; Halvorsen, Trond (SINTEF Fag;84, Research report, 2021)
   Det etterspørres nytenkning om hvordan man utvikler og tilbyr boliger til utviklingshemmede. Denne rapporten tar for seg seks kommuner som på ulike måter søker å legge til rette for at utviklingshemmede kan kjøpe/bygge og ...