Show simple item record

dc.contributor.authorGeving, Stig
dc.contributor.authorHolme, Jonas
dc.date.accessioned2016-11-04T20:15:31Z
dc.date.accessioned2016-11-21T08:00:39Z
dc.date.available2016-11-04T20:15:31Z
dc.date.available2016-11-21T08:00:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-536-1139-6
dc.identifier.isbn978-82-536-1140-2
dc.identifier.issn1504-6958
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422005
dc.description.abstractGenerelt Hovedformålet med denne rapporten har vært å kartlegge om risikoen for fuktskader øker ved økt isolasjonstykkelse i ytterkonstruksjoner. De effektene som er undersøkt er at når ytre del av konstruksjonen blir kaldere øker samtidig fuktnivået, samt at byggfukt og tilfeldige lekkasjer får lengre uttørkingstid når isolasjonstykkelsen øker. Det er sett på forskjellige ytterveggskonstruk-sjoner samt kalde luftede loft og kryperom. Dette er undersøkt hovedsakelig ved beregninger, men også ved laboratoriemålinger. Alle beregninger og målinger viste at disse effektene er reelle. Disse effektene er vurdert i forhold til hvor mye risikoen for muggvekst i konstruksjonene øker, dvs. er økningen så liten at den kan aksepteres uten spesielle tiltak eller er risikoen så stor at spesielle tiltak eller andre konstruksjonsvalg bør settes i verk? Konklusjonen for de fleste konstruksjonene er at risikoen for fuktskader og muggvekst øker noe, men at dette i de fleste tilfeller lett kan motvirkes ved riktige material- og konstruksjonsvalg samt riktig utførelse. Visse typer til dels ugunstige konstruksjoner blir imidlertid enda mer ugunstige, og i slike tilfeller bør alternative løsninger velges. Andre faktorer enn økt isolasjonstykkelse har ofte større betydning for muggvekstrisikoen, som for eksempel vanndampmotstanden til vindsperra og luftfuktigheten til innelufta. Dersom disse faktorene går i ugunstig retning vil imidlertid negative effekter av økt isolasjonstykkelse kunne få større betydning. Det er viktig å være klar over at forskriftskrav om økte isolasjonstykkelser, samtidig fører med seg andre krav som har en positiv effekt på fuktforholdene i ytterkonstruksjoner. Krav til økt lufttetthet for småhus vil redusere oppfuktingen fra luftlekkasjer og dermed risikoen for muggvekst. Krav til varmegjenvinning fra fraluften og balansert mekanisk ventilasjon vil i praksis føre til en mer kontrollert ventilasjon, og at minimumskravet på ca 0,5 luftskifter i timen i større grad vil oppnås enn hva som har vært tilfelle tidligere. Bedre ventilasjon vil gi lavere fuktinnhold i innelufta, noe som vil redusere muggvekstrisikoen som følge av vanndampdiffusjon og luftlekkasjer fra innelufta. Disse positive effektene er trolig større enn de negative effektene av at ytre del av konstruksjonen blir kaldere. Bindingsverksvegger Vi vurderer at det normalt ikke er behov for spesielle tiltak for bindingsverksvegger for å motvirke effekten av at økte isolasjonstykkelser gir kaldere ytre del av konstruksjonen med påfølgende økt relativ luftfuktighet. Forutsetningen er da at normale anbefalinger mhp konstruksjonsoppbygging er fulgt, for eksempel med hensyn til krav til vindsperres og dampsperres dampmotstand, at konstruk-sjonene har god lufttetthet etc. Dersom disse anbefalingene derimot ikke er fulgt kan det være aktuelt med spesielle tiltak. Det å benytte et vindsperresjikt med så liten dampmotstand som mulig er trolig det mest effektive tiltaket. Vi vurderer at den negative effekten av lengre uttørkingstid av byggfukt (og tilfeldige lekkasjer) er større enn effekten av kaldere ytre del. Både beregninger og målinger viste at det tar lenger tid å tørke ut høye nivåer av byggfukt (og eventuelle tilfeldige lekkasjer) når isolasjonstykkelsen øker, dvs. vi fant opptil en fordobling av uttørkingstiden ned til fuktnivåer hvor det ikke er risiko for muggvekst. Dette medfører generelt at risikoen for muggvekst øker. Vi mener at dette medfører at vi må gjøre tiltak for å unngå negative konsekvenser av dette, dvs. det må fokuseres sterkere på å unngå oppfukting under bygging. Slike tiltak er værbeskyttet bygging (teltsystemer, tildekkinger etc), fuktmålinger, god uttørking før lukking av konstruksjoner, etc. Luftede tak og bjelkelag mot loft og kryperom En luftet takkonstruksjon og bjelkelag mot loft og kryperom vil fuktteknisk være svært lik en bindingsverksvegg med luftet kledning. Vi forutsetter derfor at de samme konklusjonene vi har truffet for bindingsverksvegger nevnt ovenfor også gjelder for disse konstruksjonene. Innvendig isolerte betongvegger over terreng Innvendig isolerte betongvegger er generelt en type konstruksjon som er ugunstig, mhp at organisk materiale blir stengt inn mellom to tette sjikt. Med økt isolasjonstykkelse viser resultatene at konstruksjonen blir enda mer ugunstig. Slike konstruksjoner bør derfor ikke benyttes ved store isolasjonstykkelser, eventuelt bør det stilles spesielle krav til konstruksjonen og bygningen. Kalde loft Vi vurderer at det normalt ikke er behov for spesielle tiltak for kalde luftede loft for å motvirke effekten av at økte isolasjonstykkelser gir kaldere loftsluft og undertak. Forutsetningen er da at normale anbefalinger mhp konstruksjonsoppbygging er fulgt, for eksempel med hensyn til krav til loftets ventilasjon, dampsperras dampmotstand, at bjelkelaget har god lufttetthet, at beboer-rommene er godt ventilert og har lav luftfuktighet etc. Dersom disse anbefalingene derimot ikke er fulgt kan det være aktuelt med spesielle tiltak. Ved etterisolering av et eldre loftsbjelkelag er det derfor spesielt viktig at man kontrollerer de nevnte faktorene, men det er aktuelt å kontrollere disse faktorene også godt ved nybygging.. Uteluftsventilert kryperom Uteluftsventilerte kryperom er en konstruksjonsløsning som generelt er ugunstig, dvs. vi har erfaring med at den er skadeutsatt. En økning i isolasjonstykkelsen vil føre til en klar økning i relativ luftfuktighet i kryperommet og gjøre konstruksjonen enda mindre robust. Kryperom bør derfor ikke benyttes ved store isolasjonstykkelser, eventuelt bør kryperomsløsningen forbedres.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Byggforsknb_NO
dc.relation.ispartofseriesProsjektrapport (SINTEF Byggforsk);53
dc.subjectFuktnb_NO
dc.subjectIsolasjonsevnenb_NO
dc.subjectIsolasjonstykelsenb_NO
dc.subjectYtterveggernb_NO
dc.subjectTaknb_NO
dc.subjectLoftnb_NO
dc.subjectKryperomnb_NO
dc.titleHøyisolerte konstruksjoner og fukt. Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loftnb_NO
dc.title.alternativeHøyisolerte konstruksjoner og fukt : analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-11-04T20:15:31Z
dc.description.versionpublishedVersion
dc.rights.holder© 2010 SINTEF Byggforsknb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.identifier.cristin1267968


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record