• A Machine Vision System for Robust Sorting of Herring Fractions 

   Guttormsen, Erik; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Gravdahl, Jan Tommy; Mathiassen, John Reidar Bartle (Journal article; Peer reviewed, 2016-07-16)
   Among the rest raw material in herring (Clupea harengus) fractions, produced during the filleting process of herring, there are high-value products such as roe and milt. As of today, there has been little or no major effort ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri 

   Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26335, Research report, 2014-09-23)
   Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til ...
  • Enrichment of the protein content of the macroalgae Saccharina latissima and Palmaria palmata 

   Aasen, Inga Marie; Sandbakken, Ingrid Schafroth; Toldnes, Bendik; Roleda, Michael; Slizyte, Rasa (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The large brown seaweeds (kelps) are potential sources of protein for animal feed. They have lower protein contents than most red and green algae, but due to potential for large-scale production, they may represent a ...
  • Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Bestemmelse av gonadeutvikling, innhold av slo og filetutbytte gjennom sesongen. 

   Carvajal, Ana Karina; Toldnes, Bendik; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24342, Research report, 2013-04-30)
   Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet "Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. ...
  • Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje 

   Toldnes, Bendik; Øye, Elling Ruud; Ekrem, Misimi; Westavik, Harry (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27339, Research report, 2016-01-05)
   Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk (FHF #900387). Målet har vært å teste en tospors industriell prototype av et planlagt 16 spors ...
  • Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061 

   Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo (SINTEF Ocean rapporter;2018:01302 A, Research report, 2018-12-12)
   I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ...
  • Investigating the potential for a commercial fishery in the Northeast Atlantic utilizing mesopelagic species 

   Grimaldo, Eduardo; Grimsmo, Leif; Álvarez, Paula; Herrmann, Bent; Tveit, Guro Møen; Tiller, Rachel; Slizyte, Rasa; Aldonondo, Naroa; Guldberg, Trude; Toldnes, Bendik; Carvajal, Ana Karina; Schei, Marte; Selnes, Merethe (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   During three cruises in the Mid Atlantic Ridge area in 2016 and 2017, we studied the biomass of mesopelagic fish and its potential as a source of protein and oil for animal feed and human consumption. We collected samples ...
  • Mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk 

   Grimsmo, Leif; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Thakur, Maitri; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A26862, Research report, 2015-04)
   Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ...
  • Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport 

   Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik (SINTEF Ocean rapporter;2020:01294 A, Research report, 2020-11-27)
   Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift ...
  • Pilotprosjekt; Filét i Norge 

   Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna (SINTEF Ocean Report;OC2017 A-021, Research report, 2017)
   Pilotprosjekt; Filét i Norge, ble avsluttet før nytteverdien av et "state of the art" filetanlegg for torsk og hyse hos Gryllefjord Seafood ble dokumentert. For lite råstoff til kontinuerlig drift på linja fra våren og ...
  • Primærrensing og aktuelle løsninger for slambehandling i norske settefiskanlegg 

   Rosten, Trond Waldemar; Azrague, Kamal; Toldnes, Bendik (SINTEF Ocean rapporter;A24445, Research report, 2013-05-24)
   Rapporten gir en oversit over aktuelle prosesser for primærrensing, avvanning og håndtering  av slam fra norske settefiskanlegg
  • Production of Protein Hydrolysates from Cod (Gadus morhua) Heads: Lab and Pilot Scale Studies 

   Remme, Jannicke; Tveit, Guro Møen; Toldnes, Bendik; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Cod heads were hydrolysed using different enzymes (Alcalase, Flavourzyme, Papain, Bromelain, and Protamex) at concentration of 0.1% for 1 hour and different water/raw material ratios. The most promising processing conditions ...
  • Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26613, Research report, 2015-01-21)
   Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte ...
  • Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild – Fase 1 Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak og sortering av utvalgte restprodukter fra filetering av NVG sild. 

   Fossum, John André; Mathiassen, John Reidar Bartle; Toldnes, Bendik; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23065, Research report, 2012-06-11)
   Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak av restprodukter fra NVG sild. Prosjektet har sett på teknologi for automatisk separasjon, identifisering og manipulering av utvalgte restråstoffraksjoner fra NVG sild. Fokus har ...
  • Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk 

   Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Bondø, Morten Steen; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27205, Research report, 2015-10-02)
   Høsten 2010 ble to forskningstokt på hhv makrell og NVG sild gjennomført. Toktene hadde to delmål. Delmål 1 var å evaluere fiskekvaliteten som funksjon av design av sil kasse. Designet av silkassen, temperaturen i RSW-tankene, ...
  • Uttak av melke fra filetering av sild 

   Østvik, Stein Ove; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19107, Research report, 2011-03-29)
   Det er en meget tett kobling mellom uttak av rogn og melke. System for uttak av gonader og innvoller fra fileteringsmaskin for sild finnes. Manuell plukking av rogn praktiseres i industrien i dag og er tilsynelatende ...
  • Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen 

   Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25527, Research report, 2013-11-21)
   Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Veikart for industriell dyrking av tare i Trøndelag 

   Almås, Karl Andreas; Arlov, Øystein; Bergsmyr, Brage; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Hosen, Johanne Tryggvason; Hovda, Asle J.; Kleiven, Erin; Lona, Eivind; Neves, Luiza S.; Nilsen, Aurora Tung; Toldnes, Bendik; Skjermo, Jorunn (SINTEF Ocean rapporter;2024:00358 A, Research report, 2024-04-24)
   SAMMENDRAG • Med behovet for en mer bærekraftig matproduksjon (mer mat fra havet) og vedtatte klimamål (binding av CO2) er det en ønsket utvikling at den globale produksjonen av dyrket tare skal vokse frem mot 2030. • ...