• APS Best practice design Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen 

   Moe, Helene Katrine; Salomonsen, Cecilie; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26121, Research report, 2014-09-11)
   Denne manualen er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen bidrar med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming ...
  • Deformasjon av not og Permaskjørt og krefter på fortøyning 

   Lien, Andreas Myskja; Volent, Zsolt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23184, Research report, 2012-06-28)
   Deformasjon av not og permaskjørt og krefter på fortøyning For å studere hvordan et skjørt vil kunne påvirke krefter på fortøyning, notdeformasjon og vannstrømninger inn i og rundt merden, ble det gjennomført modellforsøk ...
  • Determining spatial feed distribution in sea cage aquaculture using an aerial camera platform 

   Lien, Andreas Myskja; Schellewald, Christian; Stahl, Annette; Frank, Kevin; Skøien, Kristoffer Rist; Tjølsen, Jan Inge (Journal article; Peer reviewed, 2019-11)
   Within this paper we describe an unmanned aerial vehicle (UAV) based method to estimate the spatial feed pellet distribution in salmon fish-cages and exploit it within a case study to determine the radial pellet distribution ...
  • Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter 

   Sandberg, Merete Gisvold; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Størkersen, Kristine Vedal; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22528, Research report, 2012-03-29)
   Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som ...
  • Experimental study of installation procedure and volume estimation of tarpaulin for chemical treatment of fish in floating cages 

   Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Stahl, Annette; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Lader, Pål Furset (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In the salmon industry chemical delousing is done by enclosing the cage in a tarpaulin, and then mixing the chemical agent in the enclosed water volume. Correct dosage is important to obtain the wanted effect, and in order ...
  • Fremtidens oppdrettsnot - Forprosjekt med arbeidsmøte 

   Lien, Andreas Myskja; Bjelland, Hans Vanhauwaert (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A104046, Research report, 2010-07-07)
   Med bakgrunn i utfordringer knyttet til rømming og begroing ved dagens nylonnot ble det den 24. juni 2010 avholdt et arbeidsmøte for å identifisere status innen relevante fagområder og skape engasjement og interesse for ...
  • Høytrykkspyling av notlin 

   Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106051, Research report, 2010-09-28)
   Formålet med testene var å vurdere endring i styrken til notlin som folge av gjentatt høytrykkspyling. Notlin av nylon fra to forskjellige leverandører ble testet. Det ene notlinet ble testet både i ubehandlet og i impregnert ...
  • Krefter og deformasjon av skjørt i FhSim Beregning av krefter og deformasjon av skjørt med bruk av simuleringsverktøyet FhSim 

   Rundtop, Per; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24030, Research report, 2013-02-08)
   Skjørtets evne til å skjerme mot lus, samt belastningene som skjørtet påfører merd og fortøyning, er avhengig av de rådende strøm- og bø1geforholdene ved lokaliteten. Gjennom arbeidet presentert i denne rapporten er det ...
  • Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg 

   Moe, Helene Katrine; Thorvaldsen, Trine; Lien, Andreas Myskja; Bekkevoll, Andreas (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26754, Research report, 2014-11-17)
   Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram ...
  • Laboratorietesting av kauser 

   Lien, Andreas Myskja; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106050, Research report, 2010-09-28)
   Kauser fra fire forskjellige leverandører ble testet i laboratoriet til SINTEF :Materialer og kjemi. Målet var a finne ved hvilken last kausene ble deformert. F0lgende kausetyper ble testet; K3, K3B, rørkauser og K2B. Alle ...
  • Modellforsøk med dukbasert avlusing. Beskrivelse av gjennomføringen og resultater fra modellforsøk i Hirtshals, juni 2014 for FHF 

   Volent, Zsolt; Birkevold, Jens; Stahl, Annette; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A26728, Research report, 2014-10-23)
   Målet for prosjektet var å kartlegge og demonstrere i modellskala hvordan de forskjellige dukfasonger oppførte seg ved utsett ved forskjellige strømhastigheter, og om det var mulig å fylle dukene 100 % ved bruk av forskjellige ...
  • Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks 

   Lien, Andreas Myskja; Stien, Lars Helge; Grøntvedt, Randi; Frank, Kevin (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26790, Research report, 2015-03-06)
   Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere effekten av Permaskjørt i forhold til å redusere luspåslag, i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens ...
  • Permaskjørt A3–fullskala feltforsøk Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm 

   Frank, Kevin; Gansel, Lars Christian; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24440, Research report, 2013-05-15)
   Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. ...
  • Permaskjørt og merdmiljø - Permaskjørt A4 

   Frank, Kevin; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26686, Research report, 2015-01-31)
   Denne rapporten er en leveranse for aktivitet A4 i prosjektet Permaskjørt. Aktivitet 4 har fokusert på påvirkning på merd miljø ved bruk av Permaskjørt som et tiltak for reduksjon av luspåslag. Spesielt hensyn er gitt til ...
  • Seminar: Luseskjørt og snorkelmerd - Kunnskap, teknologi og metoder for best mulig utnyttelse av skjørt og snorkel for skjerming av oppdrettslaks mot lakselus 

   Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Bekkevoll, Andreas (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27738, Research report, 2016-08-04)
   Prosjektet har omfattet planlegging, gjennomføring og dokumentering av et seminar med fokus rettet mot luseskjerming-tematikken, der målet har vært å øke fellesforståelsen om hvordan man på best mulig måte framover kan ...
  • Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd Resultater fra forprosjekt med workshop 

   Lien, Andreas Myskja; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19396, Research report, 2011-05-11)
   Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. ...
  • Standardisert innfesting av not til flyter og utspilingsystem 

   Høiseth, Marikken; Heide, Mats Augdal; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106072, Research report, 2010-12-30)
   I dette prosjektet har oppgaven vært å utvikle en løsning for standardisert innfesting mellom flytekrage og notpose. Følgende aktiviteter har blitt gjennomført for å løse dette: *Det er gjennomført en problemanalyse med ...
  • Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. 

   Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26269, Research report, 2014-08-19)
   Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i ...