• A study of human resource competencies required to implement community rehabilitation in less resourced settings 

   Gilmore, Brynne; MacLachlan, Malcolm; McVeigh, Joanne; McClean, Chiedza; Carr, Stuart; Duttine, Antony; Mannan, Hasheem; McAuliffe, Eilish; Mji, Gubela; Eide, Arne Henning; Hem, Karl-Gerhard; Gupta, Neeru (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background It is estimated that over one billion persons worldwide have some form of disability. However, there is lack of knowledge and prioritisation of how to serve the needs and provide opportunities for people with ...
  • Access to health care for persons with disabilities in rural South Africa 

   Vergunst, Richard; Swartz, Leslie; Hem, Karl-Gerhard; Eide, Arne Henning; Mannan, Hasheem; MacLachlan, Mac; Mji, Gubela; Braathen, Stine Hellum; Schneider, Margie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background Global research suggests that persons with disabilities face barriers when accessing health care services. Yet, information regarding the nature of these barriers, especially in low-income and middle-income ...
  • Brukernes evaluering av TRS – annen gangs evaluering 

   Hem, Karl-Gerhard; Skøien, Reidun M (SINTEF rapport;A263, Research report, 2006)
   TRS (Trenings- og Rådgivingssenteret) er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnosegrupper. SINTEF har evaluert senteret og gjennomført to spørreskjemaundersøkelser, én blant de registrerte brukerne av TRS (628 ...
  • Brukerundersøkelse blant personer med diagnose innen autismespekteret. Erfaringer med Autismenettverket 

   Gundersen, Tonje; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;STF78 A054504, Research report, 2005)
   STF78 A054504 Sosial- og helsedirektoratet har bedt SINTEF Helse om å undersøke brukere og fagfolks erfaringer med Autismenettverket og det øvrige tjenestetilbudet. Undersøkelsen har to mål:• Gi økt kunnskap om ...
  • Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL 

   Harsvik, Trond Halvdan; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A6429, Research report, 2003)
   STF78 A034511   Bærum kommunes rehabiliteringstilbud i Altea, Spania: Centro Asistencial Noruego er evaluert med hensyn til følgende forhold: I hvilken grad er det samsvar mellom brukergruppene som tildeles opphold ...
  • Evaluering av Centro Asistencial Noruego SL (CAN) 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A25953, Research report, 2014)
  • Evaluering av prosjektet Oppgaveløsning og aktiv brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet 

   Grut, Lisbet; Skøien, Reidun; Lippestad, Jan Wilhelm; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF rapport;STF78A054502, Research report, 2005)
   STF78 A054502 Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av to modellforsøk ved fire hjelpemiddelsentraler. Målsetningen med modellforsøkene har vært å øke brukertilfredsheten i hjelpemiddel¬formidlingen. De ...
  • Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering 

   Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond Uhre; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A27017, Research report, 2015)
   Rapporten presenterer et rammeverk som strukturerer arbeidet med kartlegging, måling og verdsetting av ulike effekter, på en måte som ivaretar et helhetlig perspektiv i evaluering av økonomiske og andre samfunnsmessige ...
  • Factors related to environmental barriers experienced by persons with and without disabilities in diverse African settings 

   Visagie, Surona; Eide, Arne Henning; Dyrstad, Karin; Mannan, Hasheem; Swartz, Leslie; Schneider, Marguerite; Mji, Gubela; Munthali, Alister; Khogali, Mustafa; van Rooy, Gert; Hem, Karl-Gerhard; MacLachlan, Malcolm (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper explores differences in experienced environmental barriers between individuals with and without disabilities and the impact of additional factors on experienced environmental barriers. Data was collected in ...
  • Forekomst av trykksår på sykehjem - en litteraturstudie 

   Skøien, Reidun; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;STF78 A034509, Research report, 2003)
   STF78 A034509   I Norge finnes det lite dokumentasjon over omfanget av trykksår ved sykehjem. Internasjonale studier viser at en forekomst på 20-30 % ikke er uvanlig. Hensikten med denne litteraturstudien er å vise ...
  • Funksjonshemmedes adgang til arbeidsmarkedet - bruk av tilretteleggingsgaranti 

   Skøien, Reidun; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF rapport;A2421, Research report, 2005)
   STF78 A054511 Intensjonsavtalen mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA), er etablert som en prøveordning fra 2001 og ut 2005. Et av delmålene i avtalen er å øke andelen personer ...
  • Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter 

   Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Trond Uhre; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste (Research report, 2016)
   Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi ved fire tjenestesteder i Bærum kommune. Det er tidligere dokumentert en rekke kvalitative og kvantitative effekter ved ...
  • Gjennomgang av ventetidsinformasjonen på nettstedet ""Fritt sykehusvalg Norge"" 

   Christensen, Øyvind; Hem, Karl-Gerhard; Loeb, Mitchell (SINTEF rapport;A572, Research report, 2006)
   Denne rapporten tar opp tre problemstillinger. Den første er hvilke nye tjenester nettstedet for fritt sykehusvalg bør vise ventetider for. Rapporten foreslår at det gis opplysninger om 20 nye somatiske tjenester, 10 nye ...
  • Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader 

   Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Øren, Anita; Rohde, Tarald (SINTEF Rapport;A27430, Research report, 2016)
   SINTEF har etter oppdrag frsa Arbeidstilsynet estimert de samfunnsøkonomiskekostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Oppdragsgiver: Arbeidstilsynet
  • Nasjonal plan for rehabilitering - kartlegging av behov 

   Hem, Karl-Gerhard; Kvam, Marit Hoem (SINTEF Rapport;STF78 A054510, Research report, 2005)
   STF78 A054510 Rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i juni og juli 2005. Prosjektet var et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, og resultatene skulle benyttes i forbindelse med ...
  • Nyttekostnadsanalyse av hjelpemidler 

   Hem, Karl-Gerhard; Dale, Øystein (SINTEF Rapport;A27934, Research report, 2016)
   Målet med prosjektet var å kartlegge nytte-kostnadsanalyser som er gjennomført for tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede og for velferdsteknologi. Det er gjennomført et litteratursøk, intervjuer av brukerorganisasjoner ...
  • Private helseforsikringer og sykefravær 

   Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A26976, Research report, 2015)
   Helseforsikringer har ingen effekt på sykefraværet SINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en undersøkelse om hvorvidt helseforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene. Datagrunnlaget ...
  • ""Selv om vi ikke kom dit vi skulle, er vi i hvert fall ikke der vi var"". Evaluering av Henvisningsprosjektet. Sluttrapport 

   Lippestad, Jan Wilhelm; Eitzen, Ingrid; Harsvik, Trond Halvdan; Loeb, Mitchell; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A6431, Research report, 2003)
   STF78 A034514   SINTEF Unimed legger med dette fram sluttrapporten i prosjektet ""Evaluering av Henvisningsprosjektet"". Sluttrapporten omfatter resultatene fra delutredningene: Bedre ressursutnyttelse og samarbeid i ...
  • Sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten 

   Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas; Hem, Karl-Gerhard (SINTEF Rapport;A26948, Research report, 2015)
  • Sykefravær, helseforsikring og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Kan sykefraværet reduseres ved å tilby raskere behandling i spesialisthelsetjenesten? 

   Rohde, Tarald; Dyrstad, Karin; Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Thomas (SINTEF Rapport;A26947, Research report, 2015)