• Annoyance survey by means of social media 

   Silva, Bruno; Santos, Gustavo; Eller, Rogeria; Gjestland, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Social surveys have been the conventional means of evaluating the annoyance caused by transportation noise. Sampling and interviewing by telephone, mail, or in person are often costly and time consuming, however. Data ...
  • Background noise levels in Europe 

   Gjestland, Truls (Research report, 2008)
   This report gives a brief overview of typical background noise levels in Europe, and suggests a procedure for the prediction of background noise levels based on population density. A proposal for the production of background ...
  • How to measure community tolerance levels for noise 

   Taraldsen, Gunnar; Gelderblom, Femke B.; Gjestland, Truls (Journal article, 2016)
  • Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy 

   Berge, Truls Svenn; Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Gjestland, Truls (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter ...
  • Low frequency sound insulation in building 

   Gjestland, Truls (Research report, 2006)
   This report is based on presentations and discussions in a workshop with participants from Chalmers University of Technology, Forsvarsbygg, Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Norwegian University of Science and ...
  • Måling av helikopterstøy Fjell kommune 

   Gjestland, Truls; Ustad, Asbjørn; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2007)
   Det er gjennomført måling av støy fra helikoptertrafikk på Bjorøy og Bildøy i Fjell kommune. På hvert sted ble det gjort kontinuerlig opptak og registrering av alle overflyginger i løpet av en firedagers periode. Resultatene ...
  • Motorferdsel i utmark. støyberegninger 

   Gjestland, Truls (Research report, 2005)
   STF90 A05131  Det er vist ved eksempler hvordan et eksisterende program for lyutbredelse kan benyttes for å visualisere støykonsekvensene av motorferdsel i utmark. For å fremskaffe nødvendig datamateriale til ...
  • Mulig metode for tidlig deteksjon av hørselstap. Eksempler på bruk av prosesskontrollmetoder på hørselsdata fra SLASH 

   Gjestland, Truls; Tronstad, Tron Vedul; Kvaløy, Olav (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Rapporten viser en mulig analysemetode for å detektere begynnende hørselstap blant støyeksponerte arbeidere. Metoden er demonstrert på utdrag av reelle målinger av eksponerings- og hørselsdata som er samlet inn i prosjektet ...
  • On the Stability of Community Tolerance for Aircraft Noise 

   Gelderblom, Femke B.; Gjestland, Truls; Fidell, Sanford; Berry, Bernard (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Although aircraft noise-induced annoyance prevalence rates vary greatly for similar noise exposure levels in different times and places, some suggest that communities have recently reacted more strongly to aircraft noise ...
  • Prevalence of Noise Induced Annoyance and Its Dependency on Number of Aircraft Movements 

   Gjestland, Truls; Gelderblom, Femke B. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The relationship between the prevalence of noise induced annoyance and the noise exposure is traditionally described by a cumulative noise metric such as DNL. Such dose-response functions have no restrictions regarding how ...
  • Romanian Standardized Noise Reaction Questions for Community Noise Surveys 

   Gjestland, Truls; Toma, Adina; Dragasanu, Luminita; Deaconu, Marius; Oprea, Bogdan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The International Commission on Biological Effects of Noise, ICBEN, has recommended the use of two standardized annoyance reaction questions for community noise surveys. ICBEN has also published a detailed protocol for ...
  • Støy fra militær øvingsvirksomhet - Kommentarer til utslippstillatelser for Rena leir, Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet 

   Gjestland, Truls (Research report, 2009)
   Gjeldende utslippstillatelser for Rena-området er kommentert i lys av det norske støyregelverket og relevante internasjonale standarder, og det er foreslått alternativ grensesetting ved en eventuell revisjon av tillatelsene. ...
  • Støyforhold på Gardermoen, Historiske data 

   Gjestland, Truls; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (Research report, 2006)
   STF90 A06002 Det er beregnet støy på grunnlag av tårnjournalene fra 1973-78-82-87-90 og 97. Støyen er beregnet for 12 punkter som svarer til de som OSL tidligere har presentert data for. Følgende størrelser er beregnet: • ...
  • Støyovervåkningsanlegget - Rødsmoen og Regionfelt Østlandet (RØ) 

   Gjestland, Truls (Research report, 2007)
   Denne rapporten gir en overordnet beskrivelse av støyovervåkningsanlegget for Rødsmoen og Regionfelt Østlandet (RØ) og de vurderinger som ligger til grunn for den oppbyggingen som er valgt. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling
  • Støyreduserende tiltak for skytebaner 

   Gjestland, Truls (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Det er gjort en litteraturundersøkelse omkring støyreduserende tiltak på utendørs skytebaner. Rapporten beskriver kort ulike tiltak og hvilken dempning man kan påregne ved gjennomføring av disse. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
  • Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser 

   Gelderblom, Femke B.; Gjestland, Truls; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (Research report, 2016)
   Det er gjennomført spørreundersøkelser om folks reaksjoner på støy ved fem norske flyplasser. Responsen er sammenlignet med tilsvarende undersøkelser internasjonalt. Resultatene viser at befolkningen i Norge gir uttrykk ...