• Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

   Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
   Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
  • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
   For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
  • Bestemmelser om energi- og miljøkrav i reguleringsplaner – i lys av konseptet nullutslippsnabolag 

   Junker, Eivind; Askeland, Magnus; Bø, Lars Arne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Nullutslippsnabolag er områder med ambisjon om å redusere direkte og indirekte klimagassutslipp mot null. En av utfordringene kommuner og eiere/utbyggere møter når de vil bygge i tråd med normene for nullutslippsnabolag, ...
  • Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;57, Research report, 2019)
   Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser Det er stor usikkerhet rundt hva som er de beste løsningene for personer som sliter med rus- og psykiske lidelser. Med dette ...
  • Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner 

   Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (SINTEF Fag;64, Research report, 2020)
   Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (Wågø, Høyland & Bø, 2019). I begge prosjektene har vi undersøkt botilbud for ...
  • Ikke nok klimatilpasning i kommunenes arealplaner 

   Bø, Lars Arne; Riise, Elin Meinich (Journal article, 2022)
   Styrtregn, temperaturøkning, sterkere vindkast, stigende havnivå og stormflo kan utgjøre store trusler mot Bygg og infrastruktur. Kommunene kan begrense framtidige skader ved å ta høyde for klimaendringer i dagens arealplaner.
  • Klimatilpasning i arealplanlegging. Eksempler fra Trondheim 

   Riise, Elin Meinich; Sondell, Rebecka Karolin Snefuglli; Solli, Jøran; Time, Berit; Bø, Lars Arne (Klima 2050 Report;29, Research report, 2021)
   Hensikten med denne rapporten er å finne ut hvordan klimatilpasning er hensyntatt i et utvalg av planer fra Trondheim kommune og noen eksempler fra Oslo kommune. Metodisk er det sett på samlet 24 reguleringsplaner fra ...
  • Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling 

   Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (ZEN Report;25, Research report, 2020)
   Denne rapporten viser hvordan bruk av designtenking kan gi ny kunnskap om hvordan man kan løse lokale utfordringer med innbyggerinvolvering.
  • Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer 

   Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin (SINTEF Fag;75, Research report, 2021)
   I denne rapporten har vi samlet og systematisert erfaringer med “småhus” som boligtilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP-lidelser eller kombinasjonslidelser). Målsettingen har vært å finne og dele ...
  • Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus 

   Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;30, Research report, 2018)
  • Trygg bolig for en meningsfull hverdag : Utvikling av nytt bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser og voldsrisiko 

   Røe, Melina; Svendsen, Stina; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne (Research report, 2021)
   Fra forordet. Denne rapporten er basert på datainnsamling knyttet til prosjektet som vi kalte Nytt botilbud for personer med alvorlige ROP-lidelser og voldsrisiko i søknaden om kompetansetilskudd til Husbanken. Prosjektet ...
  • WP4: Smart Governance. Deliverable 4.3: Policy instrument 

   Bø, Lars Arne; Fufa, Selamawit Mamo; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Fredriksson, Anna; Janné, Mats; Brusselaers, Nicolas (Research report, 2021)
   Preface. This report is a deliverable (D4.3) in the MIMIC project, under WP4, Task 4.3. The aim of WP4 is: • test the Smart Governance Concept 1.0 developed under the previous CIVIC project with an attempt to include ...
  • ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples 

   Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne (ZEN Report;18, Research report, 2019)
   Living labs er brukersentrerte tiltak som har mål om å involvere ulike individer eller brukergrupper i tekniske eller bærekraftig endringer i samfunnet. The FME Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart ...
  • ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område 

   Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus (ZEN Memo;26, Research report, 2020)
   ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, www.fmezen.no) har som hovedmålsetting å utvikle løsninger ...